Celosvětová síť modlitby s papežem: červenec - září

Celosvětová síť modlitby s papežem: červenec - září

ČERVENEC – Za starší lidi

Úmysl papeže

Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.

 

Stáří vnímáme dvojím způsobem: stáří coby čas, který uplynul od našeho zrození, který je vnímaný individuálně. I osmnáctiletý vnímá svoje stáří: konečně má věk, kdy se nemusí ohlížet na rodiče a může si dělat, co chce, protože je „dost starý“. A stáří coby závěrečná etapa života, kdy se před člověkem otevírá třetí věk i čtvrtý věk. Ti první, mladší senioři uvažují nad svými aktivitami. Cestují, baví se nebo navštěvují univerzitu třetího věku. Hrdost čerpají z vědomí „úspěšného“ či „aktivního“ stárnutí. Snaží se oddálit čtvrtý věk, v němž převažuje nemoc, vetchost, nesoběstačnost a umírání. Staří ale přináší nové životní úkoly! Co naše duchovní závěť – nechat se podnítit příkladem Mojžíše (Dt 32,1–32)? Stát na prahu života se může stát chvílí požehnanou: „Schopnost vidět, skutečně vidět, dokonce vidět symbolicky, jak to mají starší lidé, kteří vidí hlubší smysl věcí. Životnost jeho pohledu je vzácným darem: umožňuje mu s potřebnou jasností předávat dědictví dlouhé životní zkušenosti a víry. Mojžíš vidí historii a předává ji dál; staří vidí historii a předávají ji dál.“ (papež František)

 

Národní úmysl

Za české předsednictví Evropské unie

Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo k jednotě mezi zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.

 

„Máme dvě uši a jen jedny ústa, protože musíme více naslouchat a méně mluvit,“ říká filosof. Učíme se naslouchat národům, především hlasům těch, kteří nemají hlas a nosí v sobě nejen bezmeznou touhu, ale také reálnou potřebu být vyslyšen. Vytvořit prostor pro trpělivé, někdy namáhavé naslouchání druhým – taková je jediná cesta k míru. To je možná hlavní úkol českého předsednictví. Trpělivost přináší rozšířený prostor pro utišení mediálních bouří a pro naději, která roste ve spolupráci člověka s Božím působením. Modleme se, abychom my, křesťané, byli kvasem milosrdenství, pokory a tichosti, který má moc skrytým způsobem hýbat dějinami.

 

SRPEN – Za malé a střední podnikatele

 

Úmysl papeže

Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasaženi hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.

 

Vytvářet bohatství, které nikoho nevylučuje, a zmírňovat sociální a hospodářské nerovnosti způsobené válkou Ukrajině a pandemií je i naše otázka. Vždyť křesťanská vize ekonomiky a společnosti se liší od pohanské a ideologické vize. Co znamená hospodaření, které je nakloněno životu a nezabíjí, zahrnuje a nevylučuje, polidšťuje a neodlidšťuje, pečuje o stvoření a nedrancuje ho? Modlitba za podnikatele nás spojuje v síť těch, kteří v sobě uchovávají odhodlanost něco dělat pro změnu nastavení současné ekonomie a ekonomii zítřka dát duši. Najít odvahu k tomu, abychom se „neřídili logikou zisku, nýbrž služby, nikoli plýtváním přírodních zdrojů, nýbrž péčí a pozorností k přírodě jako přívětivého domu pro všechny“ (papež František) – to je zázrak modlitby.

 

Národní úmysl

Za lidi na dovolených

Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.

 

„Kdykoliv pozorujeme Slunce, nenaplní nás nutně obdivem? Jak malé těleso je to na pohled, a přece projevuje velkou moc. Objevuje se na východě a vysílá své světlo až k západu. Za východu je pro všechny příjemné na pohled, stejně jako ženich. A pohleď: jak v létě ve vyšší poloze prodlužuje dny a dává tak lidem dostatek času pro práci. V zimě pak zkracuje svou dráhu, aby se nezmnožovala doba chladu, aby však noci svým delším trváním přispívaly jednak lidem k odpočinku, jednak k úrodě plodů země. V dokonalém rytmu. V létě jsou prodloužené, v zimě zkrácené, na jaře a na podzim si dopřávají stejné intervaly. A noci zase naplňují podobný běh.“ (Cyril Jeruzalémský)

 

ZÁŘÍ – Za zrušení trestu smrti

 

Úmysl papeže

Modleme se za to, aby v zákonech všech zemí světa byl zrušen trest smrti, který poškozuje nedotknutelnost a důstojnost osoby.

 

„Církev vždy hájila život a její pojímání trestu smrti postupně vyzrálo. Trest smrti byl po dlouhý čas považován za přiměřenou odpověď na závažnost některých trestných činů a k ochraně obecného dobra. Důstojnost člověka se ovšem nevytrácí, i kdyby tento jedinec spáchal nejhorší zločin. Nikdo nesmí být usmrcen, a tak připraven o příležitost nového zapojení do společenství, které zranil a způsobil mu utrpení. Cíl zrušit trest smrti v celém světě odvážně potvrzuje princip lidské důstojnosti a přesvědčení, že lidstvo může se zločinem naložit – a to nejenom odmítnout zlo, nýbrž odsouzenému poskytnout možnost a čas k napravení napáchané škody, k zamyšlení nad jeho skutkem, čímž se uschopňuje ke změně života, přinejmenším té vnitřní.“ (papež František)

 

Národní úmysl

Za synodní proces

Modleme se za místní církve evropského kontinentu, aby v rámci synodního procesu naslouchaly Duchu pravdy a pokoje.

 

V Evropě křesťanství bude zanedlouho v situaci podobné té, v níž žijí Koptové v Egyptě – církvi pronásledované. Učí nás vidět církev, která se nachází ve zkoušce. A tato církev nás zároveň učí vidět Krista. „Už to není Ježíš na kříži, jehož hlava byla korunována trním – jeho hlava a vlasy jsou bílé jako vlna. Na kříži byly jeho oči matné – zde jsou jako hořící plamen. Na kříži měl nohy a ruce znehybněné hřeby katů – zde jeho nohy září jako drahý bronz a jeho ruce se třpytí jako hvězdy. Jeho tvář, kdysi v ohni utrpení, tu září jako slunce. Je zdrojem světla. Uprostřed utrpení a zkoušky nám Duch Svatý zjevuje slavnou a vítěznou tvář Krista.“ Nebojme se říci: Hořící Srdce. (Paul Béré SJ, africký jezuita)