Kategorie:

Biskupové vyzývají: Nebojte se!

21.10. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v uplynulých dnech na plenárním zasedání na Svatém Hostýně. Ze zasedání vydávají výzvu pro věřící...

Celý text Zde (z webu cirkev.cz) 

Celý článek

Dominik Duka k nové situaci

16.10. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

K nynější mimořádné situaci přináší Cirkev.cz vyjádření kardinála Dominika Duky s povzbuzením do dalších dnů. Z textu vyjímáme: 

... 
Přesto nemusí být výjimečná situace, v níž se právě nacházíme, pouhým zdrojem frustrace a pesimismu. Jako všechny krize představuje i „koronakrize" novou příležitost, či chcete-li: výzvu.
V uplynulých měsících jsme se mohli všichni znovu přesvědčit o tom, jak falešné je naše přesvědčení, když se domníváme, že jsme neomezenými pány svých životů. Stačí jeden malý, pouhým okem neviditelný organismus vzniklý kdesi v daleké Číně, a celý svět je ze dne na den vzhůru nohama. Veškeré naše jistoty jsou najednou ty tam a my se s obavami chvějeme, co s námi bude.

Nebojme se! Výzva, kterou před nás křesťany současná pandemie staví, spočívá v hlásání Naděje. Dnes, více než kdy jindy, musíme být my, Kristovi učedníci, šiřiteli světla do potemnělých lidských duší, zvěstovateli Naděje, která je silnější než smrt....

Celé znění ZDE

 

Celý článek

Výzva k modlitbě růžence

12.10. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Biskupové České biskupské konference společně s naším biskupem Zdenkem Wasserbauerem

VYZÝVAJÍ JEDNOTLIVCE, FARNOSTI A SPOLEČENSTVÍ, ABY SE MODLILI RŮŽENEC ZA UKONČENÍ KORONAVIRU.

Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na závěr je možné připojit společnou modlitbu národů evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, 
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době 
v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí a hledají sílu, spásu a úlevu. 
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, 
dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám 
a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky,
ale osvoboď nás ode všeho zla. 
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ 
na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Sv. Jan Pavel II. v Apoštolském listě „O modlitbě svatého růžence" píše: 

„Jak bychom mohli upřít svůj zrak na slávu vzkříšeného Krista a Marii korunovanou na nebesích, aniž bychom zakusili touhu učinit tento svět krásnějším, spravedlivějším a bližším Božímu plánu?... Růženec je vzdálen jakémukoli útěku před problémy světa. Pobízí nás, abychom na ně nahlíželi odpovědně a velkoryse, a dává nám sílu, abychom jim čelili s jistotou Boží pomoci  a s pevným úmyslem vydávat v každé situaci svědectví o «lásce, neboť ona je svorník dokonalosti» 
(Kol 3,14)".
 

Celý text:
Výzva České biskupské konference
Biskup Zdenek Wasserbauer o modlitbě růžence

Celý článek

Hospodin - dobrý vinař

5.10. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

27. neděle v mezidobí: Iz 5,1-7; Mt 21, 33-43
Autor úvahy: Angelo Scarano

Zkypřit půdu, vybrat z ní kameny, vysadit vinici - to není "jen tak", to není práce na pár dní. A vinice potřebuje také průběžnou péči (např. odřezávat suché větve) - péče o vinici znamená dlouholetou vytrvalou práci. Ne vždy korunovanou bohatými a skvostnými plody: někdy spíš "odpornými pláňaty".

Tato "práce na vinici" je obrazem Boží vytrvalé péče o svůj lid. Péče velkorysá, péče doslova marnotratná, která se stará i o to, co neponese ovoce a "zmaří" veškerou námahu. I touto nezištnou štědrostí se ukazuje, že Bůh dává, protože dává - a miluje, protože miluje. On nemiluje funkčně (kvůli očekávanému výkonu), ale zdarma.
V dnešních liturgických textech tato marnotratnost vystupuje jako houževnatá, dlouholetá práce na vyvoleném lidu. ...Vinice je střežena a obdělávána tím nezkušenějším a nejsvědomitějším vinařem, On je "pánem vinice" - církve, ale i každého z nás jednotlivě. Nevynoří se vděčnost, že máme tak skvělého vinaře, který se stará o naši místní církev, farnost či společenství, ale i o mě osobně?
Tento vinař je samotný Hospodin: "chce" si dát tuto práci, protože mu za to stojíme. Ale "musí" obdělávat jen postupně a "píď po pídi". Klademe totiž houževnatý odpor a jen tímto způsobem jsme schopni se nechat postupně očišťovat od „kamenů" našeho "tvrdého charakteru" (tvrdého srdce a tvrdé šíje): tyto ztvrdliny Bůh obrušuje a odstraňuje skrze své slovo, ale také skrze nezdary či konflikty s druhými.

Celý článek

Zrozeni pro slávu?

29.9. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše otevřela zcela novou, malou cestu: cestu svatosti.

Většina lidí se cítí být zrozena spíše pro průměrnou slušnost, nevýraznost, všední inkognito, ne-li pro neúspěch. Co o sobě říká sv. Terezie:

 „Myslela jsem, že jsem se narodila pro slávu. Pán Bůh mi dal pochopit, že má sláva nebude zjevná očím smrtelníka, ale bude spočívat v tom, že se stanu velkou světicí!"

K tomu však Terezie vysvětluje:
 „Tato touha by se mohla zdát velmi smělá, když uvážím, jak jsem byla slabá a nedokonalá a jaká jsem ještě i teď po sedmi letech prožitých v řeholi. Přesto stále cítím tutéž odvážnou důvěru, že se stanu velkou světicí, poněvadž nespoléhám na své zásluhy, vždyť žádné nemám, ale doufám v toho, který je Ctnost i Svatost sama. On jediný se spokojí s mým slabým úsilím, pozdvihne mě až k sobě, zahrne mě svými nekonečnými zásluhami a udělá mě svatou".

(Autobiografické spisy). 

Převzato z www.pastorace.cz - celý článek zde

Celý článek

Závidíš, že jsem dobrý?

23.9. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Evangelium 25. neděle v mezidobí: Matouš 20, 1-16a
Autor úvahy: Angelo Scarano

"Anebo tvé oko závidí, že jsem dobrý?" Ano, závidí, protože vidí jen vlastní zisk.
Takový člověk se neraduje z toho, že je hospodář dobrý, ba ani se z toho radovat nemůže, protože se o hospodáře a o "ty další" nezajímá. ... Má totiž vůči němu ryze pracovní vztah: dal jsem - máš dát. Hospodář je ten, kdo má něco dát (a neošidit!), a ne ten, který může být nad míru dobrý, který může překročit ryze spravedlivé pracovní vztahy, řídící se podle zásad výkonnosti. On dává, protože je zkrátka dobrý a velkorysý bez míry. Na rozdíl od těch, kdo vidí jen sebe, svoje požadavky.

"Co za to budu mít?" Tuto otázku položil i Petr - a nezapomeňme, že tato otázka padla poté, co apoštol udělal pro Krista něco velikého, opustil všechno a šel za ním. Dalo by se říci, že on tedy patří mezi ty, kdo pracují na vinici od prvních ranních hodin a nesou tíhu dne. Ježíš nejprve přislíbí velkou odměnu, ale pak tímto podobenstvím jakoby vykořeňuje ziskuchtivost a případnou závist, které mohly být ukryty v Petrově srdci. I velké věci pro Krista se dají udělat "zištně", z hamižnosti, abych "z toho něco měl". I život kněze či řeholníka může být nesen touhou "něco z toho mít" - touhou, která se někdy projeví dokonce závistí. A navenek je to třeba život vzbuzující obdiv, protože konaný ve velké obětavosti a odříkání ("my jsme opustili jsme všechno"). Takový postoj skutečně mezi křesťany existuje, jak dosvědčuje i Pavel o těch, kdo kážou evangelium: "Někteří sice káží Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky..., druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek" (Fil 1,15-17).

Celý článek

Odpuštění plodí odpuštění

12.9. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Evangelium 24. neděle v mezidobí: Mt 18, 21-35 
Autor úvahy: Angelo Scarano

Evangelní text vyzdvihuje, jak odpuštění Boží plodí odpuštění lidské - a naopak. V praxi se spíš zdůrazňuje "negativní" aspekt: naše neodpuštění se setká s Božím neodpuštěním. Ne že by Bůh nechtěl odpustit - spíš samotné neodpuštění nás "uzavírá", činí nepřístupnými a neschopnými přijmout Boží osvobození, odpuštění. Málokdy se mluví o pozitivním aspektu: přijaté odpuštění uvolňuje moji sílu odpustit druhému. Aneb - mohu odpustit svým viníkům, protože mám v sobě "odpuštění Boží". A dokonce mám "přetékající hojnost" odpouštějící síly - mně bylo odpuštěno 300 miliónů korun, druhému mám odpustit jen 50.000 korun.

Boží odpuštění je tak vzdálené naší běžné zkušenosti, že s jeho chápáním máme velké potíže. Potíže připustit, uznat a pak přijmout, že Bůh může odpustit náš stamiliónový dluh. A pokud toto odpuštění někdy přijímáme (třeba ve svátosti smíření), pak málokdy máme zkušenost, že nám Bůh skutečně tolik odpustil, prostě smazal. Toto odpuštění nevnímáme, nevidíme ... a proto pak máme tak velké potíže odpustit druhým. Boží odpuštění nevnímáme, zato však až příliš dobře vnímáme svůj pocit křivdy a uraženosti, "dluh druhých vůči nám".

Celý článek

Za koho mě pokládáte vy?

25.8. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

21. neděle v mezidobí, evangelium podle Matouše 16,13-20
Z promluvy papeže Františka (celé znění zde)

Evangelium této neděle nám předkládá před oči okamžik, kdy Petr vyznává svoji víru v Ježíše jakožto Mesiáše, Syna Božího. Toto apoštolovo vyznání vyprovokoval sám Ježíš - chce, aby učedníci ve vztahu k Němu učinili rozhodující krok. Cesta, po které jde Ježíš se svými následovníky, je cestou výchovy jejich víry.

Nejprve se jich ptá: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?" Apoštolové rádi mluvili o druhých, jako my všichni. V tomto případě je vyžadována perspektiva víry a nikoli klepy. A zdá se, že učedníci mezi sebou soutěží v předkládání různých názorů, které do značné míry sami sdílejí. Vcelku byl Ježíš z Nazareta obecně považován za proroka.

Druhá Ježíšova otázka je ťala do živého: „A za koho mne pokládáte vy?" V tom okamžiku se zřejmě na chvíli rozhostilo ticho a váhání, protože je každý z přítomných nucen dát se všanc a vyjádřit, proč je s Ježíšem... 

Celý článek

Když Bůh neodpovídá...

19.8. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

20. neděle v mezidobí, evangelium Matouš 15, 21-28
Autor úvahy: P. Angelo Scarano

"Hospodine, proč jen stojíš v dáli, v dobách soužení se skrýváš?" (Ž 10,1)
"Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, v noci - a nevšímáš si mě." (Ž 22,2)
Měla i kananejská žena takové pocity a myšlenky, když ji Ježíš bez povšimnutí "přeslechl" (a posléze odbyl)? To nevíme - možná ano. Jisté je, že její zkušenost s Božím mlčením měli i vyvolení Izraelité, kteří (jakožto "zbožní" a spravedliví) "měli nárok" na vyslyšení! A přece.
Je jisté, že s Hospodinem "to není snadné". On není "automat", do kterého vložím minci, a po chvíli mi vypadne zvolené zboží. Hospodin takovým automatem není ... a proto se s ním "musí jinak". Někdy stačí krátká modlitba, jindy je třeba dlouhého čekání a vytrvalé modlitby. A hlavně: vždycky je třeba "slyšet" a vnímat, co On na moje prosby. On totiž opravdu není pouhý automat - je to živý partner mé modlitby. Proto také mluví, "napovídá mi".

Celý článek

Brigáda v Drastech

20.7. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Autor příspěvku: Markéta Španělová

V sobotu 11.července jsme vyrazili s partou lidí z farnosti na brigádu k sestrám karmelitkám. Měli jsme dva cíle - zabavit naše dospívající děti venku na vzduchu zdravou prací a pomoci sestrám s úpravou jejich nového areálu.

Sestry se sem, do polí na severovýchod od Prahy, přestěhovaly z Hradčanského náměstí, a vyměnily tak život v historickém klášteře v samém centru Prahy za život vně města. Několikahektarový areál upoutá hlavně pozemky, na nichž stojí několik starých budov původního dvora, jeden krásně opravený dům, kde sestry žijí a výhledově bude sloužit pro hosty, a dále se již rýsují sady ovocných stromků a les. Sestry přiznávají, že jim příroda a pohyb venku v jejich přísné klausuře velmi scházely.

Den se nám krásně vydařil. Začali jsme přivítáním na dvoře u sester, už nás čekaly, oblečené v pracovním a ve veselé náladě. Popovídali jsme si a rozdělili si práci - a to je velká výhoda v případě Drast: areál, kde se sestry postupně zabydlují, je obrovský, práce je rozmanitá, a každý si může vybrat, co je mu milé. Z nás tedy jedna skupina šla mýt nábytek převezený z Hradčan a určený do budoucí kaple pro veřejnost. Druhá skupina škrabala omítky v právě opravované budově. Třetí skupina bílila stěny a čtvrtá přenášela těžší materiál kam bylo potřeba. Sestry pracovaly s námi, přičemž nám i jak bylo třeba nosily pití a pomůcky. V poledne jsme poobědvali stylově, ve stodole u improvizovaných stolů a na rybářských

Celý článek

Nasloucháš tomu, co posloucháš?

13.7. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

15. neděle v mezidobí, cyklus A: Evangelium Mt 13, 1-23 (O rozsévači a Božím slově)
Autor úvahy: Angelo Scarano

"Slyšíš mě?" Nepoužívali rodiče tuto větu, aby vyvolali naši pozornost a poslušnost? A nezvedne se v nás vlna odporu, pokud nám něco podobného řekne dnes někdo jiný, třeba partner? Přestože nejsou vždy příjemná, taková "upozornění" přicházejí vhod: občas potřebujeme "probudit" z netečného naslouchání, vždyť denně slyšíme tolik slov, že snadno přeslechneme to, co je podstatné. A koneckonců v podobné situaci se lidé nacházeli i před 2000 lety, a proto Kristus musel občas probouzet slovy "kdo má uši, slyš". A nejen tato věta, ale i samotná podobenství jsou účinné prostředky, jak zastavit člověka a přivést ho k skutečnému naslouchání. ...
"Osud" semen zasetých na cestě nám ukazuje, že není žádným řešením přijít do kostela, poslušně sedět či vstávat a jakoby poslouchat ... ve skutečnosti nechat padnout slovo do srdce "zabetonovaného", uzavřeného, bez zájmu. Po skončení liturgie náš život pak půjde stejně dál po svých kolejích (to je dvojkolejní život - s Bohem a bez Boha). Totéž se může stát i při naslouchání Božímu slovu ve společenství, nebo doma.
"Naplnění" nepřinese ani chvilkové nadšení, dočasné velkorysé přijetí Ježíšova slova (to je postoj učedníka podle "dobrého počasí"). Ani kompromisní řešení "něco Bohu, něco sobě" (řešení vedoucí k dvojkolejnému a rozdělenému životu) není "šťastné". V tom případě by "trní" mohlo udusit "semeno evangelia".
Šťastné řešení je "slyšet, naslouchat, poslouchat". A až budeme slyšet (či číst) Boží slovo, položme si otázku: "Slyšíš doopravdy?"
Celý článek Zde

Další zamyšlení nad nedělním evangeliem:  od papeže Františka na radiovaticana.cz

Celý článek

Slavnost sv.Cyrila a Metoděje

5.7. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Je až neuvěřitelné, sledujeme-li životopis našich světců, jakou měli odvahu a sílu vyrazit do země, která z jejich pohledu byla zcela barbarská. Přichází z nejvyspělejší země světa na samý okraj. A navíc budou mnohokrát čelit nařčení západních představitelů církve, že jejich forma hlásání a především liturgie je v rozporu se zbytkem učení církve.

Avšak tito světci jdou evangelium obhájit před papežem, a to opakovaně. Tragický osud nepřijetí či kalkulování "mocných" nemohou zastavit evangelium. Velkým objevem našich světců bylo sestavení abecedy, která dokázala zachytit slovanský jazyk, a díky tomu bylo také možné přeložit Bibli. Je zjevné, že Boží slovo v životě těchto mužů hrálo klíčovou roli. Dnes jsme o tisíc let dál. Jak vypadá dnešní hlásání evangelia? Najdeme odvážné, kteří žijí z Božího slova, uposlechnou Boží výzvu a vyjdou znovu hlásat Slovanům radostnou zvěst?                                                  Autor: Angelo Scarano. Převzato z vojtechkodet.cz 

Cyril a Metoděj přinesli takovou formu liturgie, aby byla tehdejším lidem srozumitelná. Po tisíci letech se můžeme znovu ptát: Rozumí lidé dnešní doby tomu, co se děje v kostele?
Těm, kteří by chtěli lépe porozumět, je určen seriál dvouminutových videí s názvem "120 minut o liturgii" (na webu liturgie.cz), kde jsou přehledně vysvětleny jednotlivé části mše svaté. V čase prázdnin se tak nabízí příležitost zamyslet se hlouběji nad obsahem a krásou liturgického slavení, abychom mohli lépe prožívat to, co slavíme.

Celý článek

Slavnost sv. Petra a Pavla

2.7. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Promluva papeže Františka na slavnost sv. Petra a Pavla 29.6.2020 

Slavíme dnes svaté patrony Říma, apoštoly Petra a Pavla. A dostalo se nám daru sejít se tady a modlit se poblíž místa, kde mučednickou smrtí zemřel a je pohřben Petr. Dnešní liturgie nám však připomíná docela jinou epizodu a vypráví o tom, jak byl Petr o několik let dříve zachráněn před smrtí. Byl zatčen a uvězněn, a církev, obávající se o jeho život, se za něho nepřetržitě modlila. Proto sestoupil anděl, aby ho z vězení vysvobodil (srov. Sk 12,1-11). Avšak po mnoha letech, kdy byl Petr uvězněn v Římě, se za něho církev opět modlí, avšak tentokrát jeho život ušetřen nebyl. Jak to, že byl z této zkoušky nejprve vysvobozen a potom nikoli?

Petrův život má totiž určitý průběh, který může pomoci osvětlovat i ten náš. Pán mu udělil mnoho milostí a vysvobodil jej od zla, a činí tak i s námi. I my za Ním přicházíme jenom, když něco potřebujeme, prosíme o pomoc. Bůh však vidí dál a vybízí nás jít dál, hledat nejenom Jeho dary, nýbrž Jeho samého, a svěřovat mu nejenom problémy, nýbrž svůj život. Tak nám konečně může udělit tu největší milost, kterou je darovat život. Ano, v životě je nejdůležitější učinit ze svého života dar...

Celý článek zde: z radiovaticana.cz 

Celý článek

Mimořádný stav

1.7. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Milí přátelé,

prožíváme dny nelehké - v ČR, ale ještě víc jinde na světě, v zemích daleko víc postižených epidemií koronaviru, ale koneckonců i jinými podobami zla (válka, nedostatek jídla, nemoci všeho druhu). Právě v těžkých dobách (a ty snad převažovaly v dějinách celosvětové církve) se křesťané osvědčovali živou vírou a láskou. Tyto dny jsou pro nás příležitostí osvědčit, že „Bůh patří do konkrétního života (se všemi úzkostmi a bolestmi) a že má moc nade vším", že se děje v životě člověka.
Proto vybízím k tomu, abychom v těchto dnech tím spíš projevili víru a lásku skrze modlitbu (soukromou, rodinnou), ale i skrze konkrétní pomoc potřebným z našeho okolí (např. zajištěním nákupu potravin starším a nemocným).

Bylo by ode mě špatné a nepastýřské, kdybych právě v této době nebyl k dispozici jakoukoli formou duchovní i materiální pomoci. Koneckonců právě papež František vybídl kněze, aby zůstali blízko věřícím skrze útěchu Božího slova, svátostí a modlitby. Proto se můžete na mě obrátit kdykoli, rád vyjdu vstříc a nabídnu svůj čas k rozhovoru, udělení svátostí, ať už v pastoračním centru, nebo v kostele či u vás doma (tel. 777 739 612).

Vzhledem k nouzovému stavu, který vyhlásila vláda ČR ve čtvrtek 12.3., vydala ČBK prohlášení, v němž uděluje dispens od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách všem věřícím (do odvolání).

Podle krizového opatření Vlády ČR z 15.3. a podle Prohlášení ČBK k tomuto opatření se veřejné bohoslužby v době karantény od 16. 3. 2020 nemohou konat (ani v malém počtu osob).

Kostel bude otevřený ve všední dny od pondělí do soboty od 18.30 do 19.30
(k tomu vybízí i naši pražští biskupové Dominik se Zdenkem) pro soukromou modlitbu, adoraci - budu tam k dispozici pro podávání eucharistie a pro svátost smíření (resp. i pomazání nemocných). 

Na vesnicích mše nebudou, eucharistie bude podána na požádání knězem nebo akolytou.

V neděli můžete sledovat mše on-line na https://www.mseonline.cz/, případně doporučuji se zamyslet nad nedělními texty (sami, s rodinou), najdete je zde: https://www.vira.cz/nedelni-liturgie
Další možností je sledování mše na Radiu Proglas, na TV Noe.

Tato netradiční postní doba nás ještě víc spojuje a solidarizuje s trpícími po celém světě, s těmi, kteří žijí v nejistotě. Modleme se i za politiky, lékaře a zdravotníky nasazené v první linii.
A na závěr silné povzbuzení od sv. Pavla: Všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha (Římanům 8,28).

V modlitbě zůstávám s vámi spojený

Angelo 

Celý článek

Nebojte se lidí

22.6. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

12. neděle v mezidobí, evangelium Mt 10.26-33
Autor úvahy: Angelo Scarano

Ježíš řekl svým apoštolům: " .....Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi." (Mt 10, 32-33)

Není lehké se poctivě "poprat" s tímto evangelním úryvkem. Jsou v nás skryty mnohé zábrany, které nám nedovolují "vidět a slyšet" Ježíšova slova bez zkreslujících brýlí a šumů. Pokud patříme například k té generaci, která má ještě čerstvě v paměti komunistickou dobu, nevybaví se nám spíš ostražitost, že nesmíme dát druhým najevo, že jsme křesťany? Strach, že se o nás nesmí rozšířit, že chodíme do kostela, protože jinak to bude zlé? A pokud jsme třeba "nechali v šuplíku" tyto vzpomínky, nestačí otevřít noviny a začíst se do některých článků proti ziskuchtivé církvi? Proti zajímavému, ale jinak neaktuálnímu evangeliu? Jak máme pak odhodit ty obavy, že se nám nebudou vysmívat (a to v nejlepším případě)? Anebo není nám spíš vlastní nemluvit o svém "náboženském přesvědčení" a nechat ostatní na pokoji? "Neovlivnit" jejich svobodu? Anebo není nabíledni ještě "prostší" námitka, že se prostě stydíme přiznat se ke Kristu? Že nevíme, jak "to říct" a "co říct"? A pokud jsme sečtělí, vynoří se možná "intelektuálnější" námitka, že v době prvotní církve nebylo tak divné mluvit s druhými lidmi na náboženské téma, koneckonců všichni něčemu věřili - ale dnes? A v naší kulturní oblasti?

Možná jsme nevyčerpali všechny možné námitky proti Ježíšovým slovům o neohroženém vydání svědectví. Nicméně jedno je jisté. Ve všech dobách měli křesťané strach přiznat se ke Kristu. A v některých obdobích toto veřejné přiznání bylo zaplaceno draho, vlastním životem. A ne všichni byli tak odvážní, že nezapřeli Krista. Jinými slovy: ty naše těžkosti s vydáváním ... pokr.

Celý článek

Eucharistie uzdravuje naši paměť

15.6. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Homilie papeže Františka ke slavnosti Těla a Krve Páně dne 14. 6. 2020
Liturgická čtení ze slavnosti ZDE

»Pamatuj na celou cestu, po níž tě vedl Hospodin, tvůj Bůh« (Dt 8,2). „Pamatuj!" -  touto Mojžíšovou pobídkou začíná dnes Boží slovo. Krátce poté Mojžíš zopakoval: »Nezapomeň tedy na Hospodina, svého Boha«. Písmo jsme dostali darem, abychom přemáhali svoji zapomnětlivost ve vztahu k Bohu. Je důležité mít tuto paměť, když se modlíme! Jak tomu učí Žalm: »Vzpomínám na Hospodinovy činy, ano vzpomínám na dávné tvé divy« (Žl 77,12). Rovněž na divy, které Pán učinil v mém životě....

Bůh, který ví, jak je to obtížné a jak je naše paměť křehká... Učinil pro nás něco neslýchaného: zanechal nám památku....

Eucharistie nemůže být pouhou připomínkou, je činem, je Pánovou Paschou, která v nás ožívá. Ježíšovo usmrcení i vzkříšení jsou ve mši před námi. To čiňte na mou památku: sjednoťte se a jako společenství, lid a rodina se na mne upamatujte slavením eucharistie. Bez ní se nemůžeme obejít, je památkou Boha. A uzdravuje naši raněnou paměť.

Uzdravuje především naši osiřelou paměť. Žijeme v epoše velkého osiření. Paměť mnohých je poznamenána citovým strádáním a palčivým zklamáním, obdrženým od toho, kdo jim měl prokazovat lásku....

Pánova eucharistie uzdravuje také naši negativistickou paměť, která často vyvstává v našem srdci...

www.radiovaticana.cz - celý článek zde

Celý článek

Nebylo by lépe učení o Trojici vynechat?

9.6. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Známý teolog Karel Rahner prohlásil, že kdyby se vynechalo učení o Trojici, nic by se v životě mnoha křesťanů nezměnilo. Bohužel musíme konstatovat, že je to asi pravda. Ne že by „učení o Trojici" nemělo význam pro náš život, naopak! Jen si však přiznejme... není to spíš tak, že v „praktickém křesťanském životě" (v modlitbě, v liturgii...) počítáme jen s jednou božskou osobou? Jistě, bohužel nejsme schopni „pojmout" tajemství Boží Trojice, nejsme schopni „mít vztah" k tomuto tajemství trojjediného Boha - stěží dokážeme navázat vztah s Bohem, natož abychom rozlišovali jednotlivé osoby... či dokonce navázali vztah k Bohu v Trojici, ve třech osobách, ve společenství tří. A přitom - pokud prozatím nejsme s to žít svůj život v tomto Božím tajemství, nemusíme propadat rezignaci: můžeme se naopak těšit na to, že nás toto čeká. 

Bylo by úžasné aspoň někdy nahlédnout, že naše modlitba, liturgie, ba dokonce náš obyčejný život není „jen v Bohu", jen v Kristu - ale dokonce v Trojici! Modlitba například není nikdy pouhým rozhovorem s Bohem: to je Duch Syna, který v nás vyvolává touhu po Otci, a tím modlitbu! A svátosti... to nejsou jen setkání s Kristem. To Otec nám daruje („v různých podobách!") svého Syna... a to mocí Ducha svatého! A náš obyčejný život? Byl by méně obyčejný a šedý, kdybychom „viděli a prožívali", že nežijeme my... ale samotná Trojice si učinila v naší vnitřní svatyni „místo k přebývání" - v nás je její svatostánek! Místo svaté! 

Celý článek

Slavnost Seslání Ducha Svatého

2.6. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Autor úvahy: Angelo Scarano,. Převzato z www.pastorace.cz.

"Neznámý Bůh" - tak bývá nazýván Duch svatý. Toto označení dnes už asi není tak aktuální, protože jako houby po dešti se rozmnožily odborné i popularizující publikace o třetí božské osobě - skoro by se dalo říct, že se stalo módním citovat Ducha svatého v nejrůznějších souvislostech. 
Trochu stranou přitom zůstává jedno téma, které je kardinální pro Pavlovu teologii: Nikdo nemůže říct, Ježíš je Pán, leč v Duchu svatém! (1 Kor 12,3) Toto zvolání nás vrací do neděle Vzkříšení, kdy se Ježíš stal vzkříšením Pánem, "oblečeným mocí a slávou". Neděle Seslání Ducha, poslední den velikonoční doby, nás tak vrací k prvnímu dni tohoto období: tento den je dovršením a naplněním neděle vzkříšení.

Toto je zcela zásadní téma a pilíř nejen Pavlovy teologie, ale i křesťanského života. Na první poslech již zmíněné Pavlovo tvrzení může vyvolat údiv a otázku: Proč potřebujeme Ducha k tomu, abychom mohli vyslovit tak "banální a jednoduchou větu"? Copak nedokáže vyslovit něco takového i nevěřící? Jistě, dokáže, ale ne v "Pavlově duchu". Takový člověk vysloví ... jen slova, hlásky. Bez Ducha to budou jen prázdná slova.

Celý článek

Šťastní ti, kdo znají Otce

26.5. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

7. neděle velikonoční, evangelium Jan 17, 1-11
Autor úvahy: Angelo Scarano

"Šťastní ti, kdo znají Otce". To jsou slova Tertullianova, jednoho z prvních křesťanských teologů. A mohli bychom dodat: šťastní ti, kdo znají Otce Ježíše Krista, Otce zjeveného v evangeliu. A že tito lidé jsou a mohou být skutečně šťastní, to není "řečnickou frází", ale realitou - oni totiž přijímají život v plnosti: tryskající vody, ne kapky, "chléb andělů" (srv. Mdr 16,20), ne pouhé drobty.

Znát Otce znamená zakoušet nepomíjející život. Tím poznáním se nemíní "rozumová znalost", ale osobní a důvěrné společenství.
Znát Boha jako Otce znamená uznat a vnímat Boha jako vlastního Otce - dobrého Otce. A protože takové poznání Boha není samozřejmostí, je opravdovým štěstím prorazit mrak nevědomosti, ba dokonce mrak nedůvěry a strachu - a dostat se do Otcovy blízkosti. Takové poznání pak provází jásot, "vnitřní radostný záchvěv" - něco podobného jako je to, co prožívá dítě po opětném setkání se svým milovaným tátou, na kterého musel třeba dlouho čekat. Setkání s Otcem přináší nejen radost, ale i jistotu - posiluje vědomí neohroženosti tváří v tvář všem životním nejistotám. Důvod je nasnadě - je-li Otec dobrý, pak mi dává všechno to, co potřebuji, a to i na poušti. Ba mnohem víc - nejen že nedává štíra místo vejce, hada místo ryby (Lk 11,11.12), ale dává neskonale víc, než zač prosím a co si dovedu představit (srv. Ef 3,20).

Celý článek

Prospěje vám, abych odešel

18.5. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

6. neděle velikonoční, evangelium Jan 14, 15-21
Autor úvahy: Angelo Scarano

Prospěje vám, abych odešel (Jan 16,7). Tato věta by mohla charakterizovat i dnešní evangelium. Ale opravdu prospěje učedníkům, že Kristus odejde k Otci? Jejich přirozenou reakcí na toto Kristovo slovo jistě nebylo nadšení. Spíš zármutek a nejistota. Ten, na koho vsadili celý svůj život, se najednou "vytratí". Proč je tedy dobré, aby jejich Mistr odešel? Protože jen tak ho mohou poznat novým způsobem - jako Vzkříšeného. Jistě bylo "dobré" znát Krista během jeho pozemského života - chodit s ním po Galileji a Judsku, být svědkem jeho zázraků, naslouchat jeho slovům. Ještě lepší je však znát Krista Zmrtvýchvstalého. Bylo "dobré" mít společenství s Ježíšem, "dotýkat se ho", vidět ho vlastníma očima, společně s ním stolovat. Ještě lepší je však vidět Vzkříšeného, mít s ním společenství u stolu na "chlebě a víně". 

Apoštolové poznali velmi dobře pozemského Krista. A možná si ho trochu "přivlastnili" (nestává se to i v lidských vztazích? Ať už mezi rodiči a dětmi, mezi partnery, přáteli). Znali Krista "podle těla" (řečeno Pavlovými slovy) a sami ho přijímali "podle těla", neboli s city a postoji neočištěnými od "přílišné lidskosti". Aby mohli přijímat Krista jinak (podle Ducha, Vzkříšeného), je třeba, aby ho na čas ztratili...

Celý článek

Být doma u Otce

10.5. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

5. neděle velikonoční, evangelium Jan 14,1-12
Autor úvahy: Angelo Scarano

Kolikrát nás v duchu napadlo: „Tady se nedá žít!" Takovou zoufalou reakci možná vyvolaly „nemožné" poměry doma, na pracovišti, nebo v našem státě. Ať už jsou důvody těchto našich povzdechů jakékoli, můžeme přece jen tvrdit jedno: Náš domov zde skutečně není. A o tom nás ubezpečuje i dnešní úryvek, který mluví o domově u Otce. Je trochu těžké mluvit o takovém tématu, protože by to mohlo zavánět jako vybízení „utéci ze zlého světa". Toto není však záměrem evangelia, kde se můžeme dočíst, že jsme do světa posláni. Ježíšovo slovo nás staví do nesnadné „pozice": být ve světě, ale přece nebýt v něm „zakořeněný". Mít domov (rodinu, přátele), a přece očekávat ten skutečný domov u Otce. Udržet v sobě toto vyvážené napětí není lehké. ...

Celý článek

Neděle Dobrého Pastýře

4.5. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

4. neděle velikonoční, Evangelium Jan 10,1-10

Jsou křesťané takové hloupé ovce? Bez rozumu? Na první poslech by evangelium takový dojem vzbudit mohlo a, navíc, mohlo by i trochu odradit: kdo by chtěl vypadat jako "ovce"? Už Mussolini pronesl výrok, že je lepší žít jeden den jako lev než sto dní jako ovce. Jenže ovce z evangelia nejsou zrovna ty hloupé, ale ty "důvtipné", protože nalezly cestičku k životu. Vědí, že bez Krista není možné dojít k pastvinám skýtajícím potravu.

Být ovcí nám není úplně vrozené: chtěli bychom být spíše lvy, kteří se prosadí silným hlasem a vlastní silou, "uloví potravu". Lev poslouchá svůj silný řev, ovce slyší hlas pastýře. Lev loví a spoléhá pouze na svou rychlost, hbitost, sílu. Ovce si nechává potravu dát, přesněji nechává se k pastvině vést. A kdo je ovcí "v duchu evangelia", je obezřetný, protože se nechává obdarovat, dovést k "travnatým nivám" (Ž 23,2). Takový nebude mít nedostatek.

Onen dobrý pastýř nevolá a nevede k pastvinám "stádo" anonymních ovcí. Každého volá jménem, každého jinak, zcela osobně - tím nejvlastnějším a nejdůvěrnějším jménem. Toto zcela osobní volání prozrazuje, že má s každým z nás jedinečný vztah. Ví o tom, kde se každý z nás nachází a vábí, přitahuje k sobě "provázky lidské něžnosti, provázky milování" (Oz 11,4).

Celý článek

Cesta do Emauz

24.4. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

3. neděle velikonoční, evangelium Lk 24, 13-35
(Karel Rahner: Naděje těch, kdo ztratili naději) 

S údivem zjišťujeme, že v příběhu učedníků jdoucích do Emauz se jedná o náš vlastní příběh. Příběh části našeho života, protože to samé se v něm stále děje, ale také života jako celku, protože jsme ještě na cestě se svým vlastním příběhem, v němž prožíváme naději, že i on skončí tak jako dnešní evangelium.

Učedníci se domnívají, že již nemohou doufat (i když se ukáže, že přeci jen v nich nějaká naděje zůstala). Události totiž probíhaly jinak, než si představovali, protože se domnívali, že doufají ve vykoupení a svobodu. - Podobně jako naše názory o našich nadějích i o naději samé jsou vždy ještě na cestě. Kde se nakonec naleznou a čím se stanou, to nezáleží pouze na nás, protože nejsme suverénními pány svých cest. 
Podle těchto dvou učedníků všechno zřejmě skončilo, když byl vynesen rozsudek smrti. Ten, v němž spočívala naděje, byl přibit na kříž a pohřben. Je možno to jen vzdát a odejít. - V životě existují situace, kdy si skutečně nelze již nic přát, kdy se nedá již říci nic jiného než: doufali jsme.
Domnívají se, že tímto postojem se z nich stali reálně uvažující lidé se správnými názory, proto se od svého rozhodnutí odejít nenechají odradit zbožnými fantaziemi dobráckých žen. Nikoliv, říkají si, po druhé se nenecháme nalákat. To, že jejich naděje byla pověšena na šibenici a pak pochována v jámě, je prostě jednoduchá skutečnost, kterou nelze žádným teoretickým vysvětlováním odstranit ze světa. Jdou pryč, domů nebo někam jinam, ale v každém případě pryč....

Celý článek

Velikonoční doba

15.4. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Mrtvý se stal živým

Evangelium Jan 20,1-9 / Neděle Zmrtvýchvstání

Evangelium této velikonoční neděle není ještě jasnou zvěstí o Kristově vzkříšení: je spíš jen negativním poselstvím - Kristus není v hrobě. Ženy a apoštolové dosud nevidí jasnou záři vzkříšeného Krista, jen slabý odlesk: nacházejí se v takovém pološeru, kdy pomalu svítá. O smrti Krista nebylo pochyb: římský voják poznal, že je mrtev a probodl mu bok. Mrtvého pak dali samozřejmě do hrobu... mezi mrtvé. Nic zvláštního se nestalo: ani velký divotvůrce, ten, který dokonce přivedl Lazara z říše smrti, nebyl schopný odolat nenasytné smrti. Kdo by však očekával něco jiného?
První den po sobotě věrní učedníci chtějí navštívit Ježíšův hrob. Kdo by čekal, že hrob bude nalezen otevřený? Proč někdo vtrhl do Kristovy hrobky? Proč vzali jeho tělo? Proč nechali pruhy plátna a roušku složenou zvlášť? To by přece zloděj neudělal... snad nevstal z mrtvých, jak předpovídal. Že by mrtvý nebyl tedy mrtvý? Že by zemřel... a nezemřel? Jiná možnost se nenabízí.
Prázdný hrob se tak stal poselstvím, promluvil. Otevřený hrob „otevřel" mysl učedníků především pro pochopení Písma: Kristus vstát z mrtvých musel. Jeho tělo nepodlehlo rozpadu, nezůstalo omotáno v pohřebních plátnech symbolizujících svazující moc smrti. Pro Lazara museli hrobku otevřít, avšak ne tak pro Krista. Lazarovo tělo podléhalo rozkladu, Kristovo nikoli. Lazar byl probuzen Kristovým slovem, Kristus vstal vlastní mocí. Lazara museli osvobodit od pout, Krista nikoli.
Smrt a život se utkaly, smrt vsadila smrtelnou ránu, ale Kristus se ubránil zbraní nesmrtelnosti. Že by tedy prošel tunelem smrti a vrátil se zpátky živý? Ne tak úplně. Učedníci později udělali víckrát zkušenost, že tento Kristus není tentýž, kterého znali z dřívějška. Má jinou podobu, prochází zavřenými dveřmi, nežije mezi nimi jako dřív. A přece se jim ukazuje, jí s nimi... Je to někdo jiný, a přece je to týž Kristus Nazaretský, syn Marie, povoláním obyčejný tesař. Obyčejný člověk, s neobyčejnou smrtí. A neobyčejným životem... po smrti. Avšak... nebylo tomu tak už dříve? Nebyl snad tento Kristus člověkem překvapení? Člověkem, který vyváděl z konceptu? Který stále jednal „jinak"? A nyní převrátil úplně vše naruby: i samotnou říši zemřelých. Mrtvý se stal živým... Kdo to mohl tušit?
Petr uvádí určité konkrétní detaily o vzkříšeném Kristu, aby utvrdil a ujistil, že tento Ježíš doopravdy vstal a žije.
Co to znamená konkrétně pro mne a můj život? Není pro mě zmrtvýchvstalý Kristus jen „nejasnou", éterickou postavou?
Můj skutečný život je v Kristu: uvědomil jsem si to aspoň někdy? Co to pro mě znamená?
Co mi říká prázdný hrob?

Podle: www.pastorace.cz                                                              Autor: Angelo Scarano

Celý článek

Pastýřské slovo k Velikonocům

6.4. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Pastýřské slovo k Velikonocům v čase těžké a bolestné zkoušky

Milí diecézáni, spolubratři biskupové, kněží, jáhni, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři, drazí přátelé, především však vy nemocní, nejen coronavirem (čínskou chřipkou), ale i vy, ohrožení nakažením v domácí, či celkové karanténě. Zdravím vás jako jeden z vás s přáním Kristova pokoje, který přináší smír, útěchu a odvahu.

Vícekrát jsem se v těchto dnech vyjadřoval v různých rovinách a médiích k dané situaci, kterou považuji za těžkou zkoušku, kterou na nás sesílá milosrdný Bůh, ke kterému voláme Otče a kterému na nás záleží. Někteří z vás objímají v bolestech kříž nemoci, opuštěnosti, či v úzkosti. Objímáte-li Kristův kříž, možná se ve vás ozývá Ježíšovo zvolání: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil..." Není to zoufalství, nejsou to pochybnosti vaší víry, ale naopak! Je to volání po Něm, po Jeho náruči, po Jeho slovech útěchy. 
Nezapomeň na poslední Ježíšova slova: „Otče, do tvých rukou...!" A dej mu všechno! 

Ne, nebojte se, jsme s vámi a voláme s vámi k nebeskému Otci Všemohoucímu. Naše solidarita je snad i viditelná. Otec biskup Karel se solidarizoval s vámi, kteří jste v největším utrpení. Modleme se za sebe navzájem. 

Celý článek

Proč se bojíte? Ještě nemáte víru?

29.3. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Papež František udělil v pátek 27. 3. po společné modlitbě na prázdném náměstí před Bazilikou sv. Petra požehnání Urbi et Orbi. Jeho myšlenky při meditaci nad textem evangelia Mk 4,35n:

»Téhož dne večer« (Mk 4,35). Tak začíná evangelium, které jsme slyšeli. Již několik týdnů se zdá, že nastal večer. Husté temnoty zahalily naše náměstí, ulice a města; ovládly naše životy a vyplnily všechno ohlušujícím tichem a bezútěšnou prázdnotou, ochromujícími cokoli se namane. Je to cítit ve vzduchu, je to patrné na gestech a vyjadřují to pohledy. Dolehly na nás obavy a rozpaky. Jako učedníci z evangelia ocitli jsme se náhle v neočekávané a zběsilé bouři. Uvědomili jsme si, že jsme na stejné lodi, všichni zranitelní a dezorientovaní, ale zároveň důležití a nezbytní, všichni jsme povoláni veslovat společně, všichni se potřebujeme navzájem těšit. Na této lodi... jsme všichni. Jako oni učedníci, kteří jedním hlasem a s úzkostí říkají: »Hyneme« (v.38), tak i my jsme postřehli, že nemůžeme jít každý dál na vlastní účet, nýbrž pouze společně.

Celý článek na www.radiovaticana.cz

TV záznam na ČT24

Celý článek

Naděje nikdy neumírá/ Dominik Duka

17.3. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Vyjádření kardinála Dominika Duky k mimořádným opatřením vlády ČR
(převzato z apha.cz)

Vážení přátelé,
svatopostní doba je dobou přípravy na Velikonoce. A já už po několik let opakuji: Velikonoce jsou takové podivné svátky... Jsou to svátky o svobodě, kde je východ z egyptského otroctví. ..

Celý článek

Postní doba - nutná nepříjemnost?

29.2. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč je mně (a koneckonců všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že se nemáme příliš dívat na televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, že se máme vyvarovat všeho, co jeví jen známku příjemnosti. Z některých kazatelen (v kostelech bez květin a se zahalenými obrazy) jsem slyšel, co všechno nesmíme dělat a jak se máme co nevíce zapírat. Bůh se mi tak do podvědomí dostával jako ten, který nám chce co nejvíce zkomplikovat život. A čím nám bude hůře, tím lépe... 

Celý článek....   z www.pastorace.cz 

Celý článek

CÍRKEV JE VELMI PESTROU SPOLEČNOSTÍ

17.2. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Někdo je v kostele jako doma, druhý se tam téměř stydí jít. Oba se považují na dobré křesťany. S některými „sousedy ve víře" se dobře domluvíme a v mnohém shodneme, s jinými jen těžko nacházíme společnou řeč. Je to dobře nebo špatně?

Celý článek od Mons. Aleše Opatrného... (Z vira.cz)

 

Celý článek

Svátek Uvedení Pána do chrámu

2.2. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Svátek "Uvedení Páně do chrámu" (2. února) se lidově nazývá Hromnice a dříve jím končila vánoční doba. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho podle Zákona odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a prorok Simeon nazval "světlem k osvícení pohanů". 

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. (srov. Jan 8,12)

To světlo svítí v temnotě, ale tma je nepohltila. (srov. Jan 1,5)

Tento svátek je doprovázen žehnáním svící, proto pro něj vznikl lidový název "Hromnice". Svíčky "hromničky" si lidé rozsvěcovali při modlitbě v "temných chvílích života", např. při bouřce apod.

Podle www.pastorace.cz      Celý článek....ZDE  

Celý článek

Neděle Božího slova

26.1. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům... Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj...Přijměte také meč Ducha, jímž je slovo Boží.    (Bible - Ef 6,12-13.17)

Papež František vyhlásil třetí neděli v lednu jako "neděli Božího slova". Co pro člověka Boží slovo znamená? Má moc změnit něco v našem životě? 

Zamyšlení s papežem Františkem z webu vira.cz

Celý článek

Svátek Křtu Pána

12.1. 2020  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Po křtu v Jordánu je Kristus ujištěn o tom, že Otec je na jeho straně. A toto ujištění potřebuje o to víc ve chvíli, která bezprostředně předchází službě: „Boží služebník" potřebuje povzbuzení a „jistotu", že Otec sám je při něm, při jeho činnosti. Kristus tedy nebude konat zázraky a mocné činy „ze sebe", ale z Otce, z daru jeho Ducha. Syn je totiž „vyvolen" Otcem a jím samotným poslán.

Otcovo ujištění není však určeno pouze Kristu, ale také dalším lidem (proto se jedná o „zjevení"): Kristus není obyčejný člověk, ani revolucionář či „výřečný hlasatel", ale Otcův „milovaný Syn" - tento titul je jasným označením slíbeného zachránce. Tento Syn není obyčejný posel jako Mojžíš, proroci či dokonce Jan Křtitel. Proto je vybaven silou Ducha čili Otcovou autoritou.

Autor článku: Angelo Scarano

Celý článek na www.pastorace.cz

Celý článek

Vánoce

27.12. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Úryvek z kázání Řehoře Naziánského (4. stol.) na slavnost Narození Páně

To, co dnes slavíme je náš svátek. Je to oslava příchodu Boha k člověku, aby člověk mohl přijít k Bohu, lépe řečeno vrátit se k němu...

Tím, že se s Kristem narodíme, budeme s ním ukřižováni, pohřbeni a vstaneme s ním z mrtvých. Tento krásný zvrat máme prožít my sami. Proto neslavme tento svátek po světsku, ale božsky. Jak tedy?! Nekrášleme dveře věnci, nezdobme ulice, nepřipravujme pastvu očím, nelahoďme sluchu zvukem flétny a nenaplňujme vzduch vůněmi. Neoslavujme hodováním a pitkami, nepředstihujme se v nestřídmosti. Podle mne je nestřídmostí to, čeho je příliš a nad potřebu v době, kdy jiní hladoví a strádají přesto, že byli stvořeni z téže hlíny a z týchž prvků jako ty. Tohle všechno přenechejme pohanům, pohanským svátkům a slavnostem. My však máme uctívat "Slovo" a radovat se z něho. Radujme se "Slovem", Božím zákonem a vyprávěními, která se vztahují k dnešnímu svátku, aby naše radost byla tomuto svátku přiměřená a nebyla cizí Tomu, který nás povolal.

 

Celý článek

ADVENT

15.12. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Jak prožít adventní dobu, aby nám neproklouzla mezi prsty?
Nabízíme zamyšlení Vojtěcha Kodeta...

Celý článek

30 let svobody v naší zemi

16.11. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Svatořečení princezny Anežky České znamenalo nový začátek v historii naší země...

Autentickou vzpomínku na pouť do Říma přináší www.pastorace.cz z knihy Václav Vaško "Ne vším jsem byl rád".

Celý článek

NEBE, PEKLO, OČISTEC...

1.11. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Očekávám vzkříšení mrvých a život budoucího věku...
Věřím v život věčný. Věřím, že smrt není konec, nýbrž nový začátek. Věřím, že smrtí vstoupím do Boží lásky.
Ale před Bohem budu konfrontován i se svou skutečnou realitou a pravdou o sobě. A tehdy poznám, že jsem se v mnohém Bohu uzavíral a nežil jsem v souladu s ním a se svou podstatou. Toto bolestné sebepoznání je tím, čemu se říká očistec. To ale není žádné místo nebo určený čas, nýbrž myslí se tím okamžik očistného setkání s Boží láskou. Vstoupím-li do této Boží lásky, budu v nebi, tam se můj život završí. Ten jedinečný obraz, který si o mně udělal Bůh, se pak objeví ve své původní kráse a jasu.

Peklo by bylo, kdybych se Boží lásce uzavřel. Znamenalo by to odloučení ode mě samotného i od Boha. Postavil bych se mimo život a mimo lásku.
...
Spoléhám na to, že setkání s Bohem, setkání s Ježíšem promění všechno temné, chaotické a nevykoupené, že skrze veškerý chaos pronikne do popředí to podstatné ve mně, jedinečný obraz, který si o mně udělal Bůh. A doufám, že v tomto světě zanechám stopu, která se stane požehnáním pro druhé a vnese do jejich temnoty trochu světla.

celý článek na pastorace.cz  

Celý článek

MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN 2019

4.10. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Papež František zahájil 1. října Mimořádný misijní měsíc říjen 2019.

Papež František řekl při homilii 1. října v bazilice sv. Petra v Římě tato slova: 
V podobenství, které jsme slyšeli, se Pán prezentuje jako člověk, který si předtím než odcestuje zavolá svoje služebníky, aby jim svěřil svůj majetek (srov. Mt 25,14). Bůh nám svěřil svůj největší majetek: život, náš i těch druhých, a spousty rozmanitých darů každému. A tento majetek, tyto dary nejsou něčím, co je třeba schovat do trezoru, nýbrž povoláním. Pán nás volá, abychom odvážně a tvořivě tyto dary zužitkovali. Bůh se nás nebude ptát, zda jsme žárlivě střežili život a víru, nýbrž zda jsme se vydali všanc a riskovali, třeba i to, že ztratíme tvář. Tento Mimořádný misijní měsíc námi má otřást a pobídnout k tomu, abychom byli činorodí v dobrém. Nejsme notáři víry a strážníci milosti, nýbrž misionáři. 

Celý text homilie najdete ZDE a další články k tématu na missio.cz.

Misie je posláním každého pokřtěného.

Pokřtění a poslaní - videa  a Modlitba k mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019

Celý článek

USILUJTE O TO

27.8. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V liturgickém čtení jsme nedávno slyšeli slova: "Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi..." Byla to Ježíšova odpověď na otázku, zda bude spaseno hodně lidí. Odpověď směřuje ale jinam - není tak důležité "kolik" (a kalkulace, že když je Bůh tak milosrdný, snad mi bude stačit "spásonosné minimum"), ale jde o opravdovost srdce a touhu být s Bohem. Není to snadné, ale je důležité o to usilovat. Stále, vytrvale.

Někdy nám cestu zatarasuje různé harampádí...
Proto NEBOJ SE NĚCO ODLOŽIT (článek na www.vira.cz)

Celý článek

Modlitba před dovolenou

6.8. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Pane, Ty ses dovedl vydat pro druhé až na dno svých sil, když byl k tomu čas, ale Ty ses dovedl také zastavit a odpočívat, když k tomu byl čas.
Tys dovedl zavést také své učedníky do ústraní, aby si odpočinuli. 

Máme před sebou dovolenou, Pane.
Pomoz nám Ty sám, abychom dokázali dobře využít tohoto času svého odpočinku. Příliš jsme si zvykli žít stále v hluku a mezi množstvím lidí. Výletní místa bývají často plná hovořících lidí, i cestou na dovolenou nás dostihuje vyzvánění mobilu, neodoláme pustit si v autě zprávy v rádiu, písničky na CD... 

Dovedeme urazit stovky kilometrů, abychom už také mohli vidět to, o čem vyprávějí s nadšením druzí, kteří tam již byli.
Chtěli bychom dohnat za několik dní své dovolené všechno, co jsme nestačili udělat během roku doma, na chatě i jinde. Chtěli bychom toho stihnout mnoho, Pane. Pomoz nám nepodlehnout tomuto pokušení!

Především dej, abychom Tě zkusili hledat, objevovat, setkávat se s Tebou!

K tomu nejdřív potřebujeme ticho, abychom slyšeli Tvůj hlas, Pane. Ať se dovedeme ztišit někde v zapadlém koutě lesa, na rozkvetlé louce, vpodvečer na břehu rybníka, na vrcholu hory nebo v opuštěném kostelíku. 
Ale především, ať dovedeme ztišit svoji mysl a vnímat Tě ve svém srdci. 
A hluk okolí ať pak nepřehluší naše vnímání Tvojí přítomnosti, Tvé lásky k nám - v obyčejných věcech, v běžných okamžicích.

/podle www.pastorace.cz/

Celý článek

Je čas práce a je čas dovolených

12.7. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Čas odpočinku si někdo může dovolit víc, někdo míň. Potřebujeme ho ale každý. 

Tím, že vystoupíme z vlaku všedních dní, nemáme ještě vyhráno, protože v době dovolené často přichází čas možná v mnohém náročnější: nápor na nejbližší vztahy, na nesplněná očekávání, stres, i když z jiných věcí než pracovních. I v těchto situacích na nás Ježíš hledí se soucitem podobně, jako pohlédl na ty, kteří ho v zástupech následovali a po cestě byli vysílení, unavení a uvnitř často zoufalí. Jeho slovo je občerstvovalo, osvobozovalo, dávalo naději.

Čas dovolených můžeme využít k pozornějšímu vnímání slov, které nám chce Ježíš říci. Zastavit se, "sednout do trávy" a v klidu pozorovat svět kolem sebe - a uvědomovat si, za co všechno můžeme být vděční. Bohu i našim bližním. Soustředit se na to dobré, krásné a pozitivní, podobně jako se na svět kolem sebe dívají děti. Dívat se a žasnout.
Čas dovolené je příležitostí zase objevit krásu, kterou jsme přestali vnímat. 

Viz www.vira.cz....Pěknou dovolenou!

Celý článek

Cyril a Metoděj

3.7. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Každý rok 5. července slavíme "Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje". Přišli do naší země zvěstovat radostnou zprávu, tu nejdůležitější. Více se o nich můžete dočíst v článku Jana Sokola...

Zamyšlení nad vírou předávanou generacemi přináší také ukázka z knížky Radost z Boha od Marka Orka Váchy "...aby i naši vnuci mohli říkat: Dědictví otců zachovej nám, Pane."

Celý článek

Slavnost Nejsvětější Trojice

16.6. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V neděli 16. 6. slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice, jejíž jméno nese náš dobříšský kostel. Přinášíme úvahu k zamyšlení nad evangeliem této slavnosti:

Evangelium Jan 16,12-15 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí."

To je páté přislíbení Ducha svatého v řeči na rozloučenou: Duch má za úkol správně vykládat Ježíšova slova. Duch proto „vede" (v. 13) „do pravdy" Ježíšovy (tj. do jeho zjevení), aby byla v plnosti pochopena. Tato úloha Ducha vůči Kristu a jeho slovu tvoří hluboké pouto mezi Otcem, Synem a Duchem: zjevení pochází od Otce, uskutečňuje ho Syn a zdokonaluje ho výklad Ducha. Proto Ježíš opakuje: Duch „nebude mluvit sám ze sebe... ale z mého vezme a vám to oznámí." Ježíš vždycky zůstává jediný, kdo zjevuje Otce; Duch pravdy však působí, že Kristovo zjevení plně proniká do srdce věřících.

K hlubší úvaze

K. Rahner prohlásil, že kdyby se vynechalo učení o Trojici, nic by se v životě mnoha křesťanů nezměnilo. Bohužel musíme konstatovat, že je to asi pravda. Ne že by „učení o Trojici" nemělo význam pro náš život, naopak! Jen si však přiznejme... není to spíš tak, že v „praktickém křesťanském životě" (v modlitbě, v liturgii...) počítáme jen s jednou božskou osobou? Jistě, bohužel nejsme schopni „pojmout" tajemství Boží Trojice, nejsme schopni „mít vztah" k tomuto tajemství trojjediného Boha - stěží dokážeme navázat vztah s Bohem, natož abychom rozlišovali jednotlivé osoby... či dokonce navázali vztah k Bohu v Trojici, ve třech osobách, ve společenství tří. A přitom - pokud prozatím nejsme s to žít svůj život v tomto Božím tajemství, tak nemusíme propadat rezignaci: můžeme se naopak těšit na to, že nás toto čeká.

Celý článek

EUCHARISTIE

25.5. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V květnu jedenáct dětí z naší farnosti přijme poprvé Pána Ježíše v Eucharistii. Děti se na tuto událost připravovaly asi tři měsíce, aby věděly, alespoň trochu, o co se tu jedná: že nepřijímají "něco", ale "Někoho". Aby uvěřily, že k nim přichází sám Ježíš Kristus. 
První svaté přijímání je tak příležitostí nejen pro rodiče těchto dětí, ale pro nás všechny, kteří pravidelně eucharistický chléb přijímáme, abychom si uvědomili, co přijímání Eucharistie znamená...
Ježíš totiž neřekl: "Prosim vás, poďte zpátky, vždyť já to tak nemyslel...."(text k zamyšlení od P. Radka Tichého).

Celý článek

Adorace je říci Bohu "ano"

17.4. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Papežský kazatel Raniero Cantalamessa se ve čtvrtém postním kázání 5. dubna 2019, které bylo určené pro papeže Františka a jeho spolupracovníky, zamýšlel nad tím, co znamená "adorace" neboli uctívání Boha.
Cituje sv. Řehoře Naziánského, který nám tak předává zkušenost, jak můžeme prožít chvíle adorace před Eucharistií:

 „Adorovat znamená vzdát Bohu chvalozpěv ticha. Jako když vystupujeme na vysokou horu a s přibývající výškou řídne vzduch, tak také čím více se Bohu přibližujeme, slova se stále krátí, až nakonec zmlknou docela a spojí se v tichu s tím, který je nevýslovný... 
Pokud už musíme něco říci, abychom „zastavili" mysl a zabránili jí v těkání po jiných předmětech, je dobré učinit tak nejkratším slovem, jaké máme: Amen, Ano. Adorovat totiž znamená přitakat. Znamená svolit, aby Bůh byl Bohem. A říci ano Bohu jakožto Bohu a sobě sama jako Božímu stvoření.
Při adoraci se osvobozuje pravda o nás, stáváme se „autentickými" v nejhlubším slova smyslu. V adoraci předjímáme již návrat všech věcí k Bohu."

Připomněl, že charismatická obnova, která se v katolické církvi rozvíjí od roku 1967 vyšla právě ze zkušenosti adorace, jakou prožili studenti Univerzity Duquesne v Pittsburghu během duchovních cvičení: 
„Bázeň Hospodinova se rozproudila mezi námi, jakási posvátná hrůza bránila, abychom pozvedli oči. On tam byl osobně přítomen a my jsme měli strach, že neobstojíme v přemíře jeho lásky. Uctívali jsme ho a přitom jsme poprvé objevili, co znamená adorovat. Prožili jsme sžírající zkušenost strašlivé reálnosti a přítomností Boží. Od té chvíle jsme s novou a přímou zřejmostí pochopili obrazy Jahve, který na hoře Sinaj hřměl a vzplanul ohněm svého bytí, pochopili jsme Izájášovu zkušenost a jeho výrok o tom, že náš Bůh je planoucí pohlcující oheň. Tato posvátná bázeň byla v jistém smyslu totéž co láska, alespoň tak jsme ji my vnímali. Bylo to cosi svrchovaně milého a krásného, třebaže nikdo z nás neviděl žádný smysly vnímatelný obraz. Bylo to jakoby nádherná a oslnivá osobní skutečnost Boha vstoupila do místnosti a naplnila ji i nás."  

Celý článek

Klevety

5.4. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Vtipné slovo od papeže Františka na téma klevetění:

My křesťané hodně klevetíme. Je to jako s karamelami. Vezmeš si jednu. Je sladká. A pak další a další, až z nich rozbolí břicho. Proč? Klevety jsou takové. Zpočátku jsou sladké, ale nakonec působí bolest břicha. 
Klevety  jsou pro církev ničivé. Jsou destruktivní. Jdou tak trochu v Kainově duchu, jsou jakýmsi zabíjením bratra řečmi. Zabíjením bratra!

Celý článek

Nové knižní přírůstky ve farní knihovně

14.3. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V lednu přibyly do farní knihovny nové knížky. Zájemci mají tři možnosti, jak si knížku půjčit:
- mohou přijít v pondělí od 14.00 do 15.30 do Pastoračního centra sv. Tomáše (tzn. v době, kdy je knihovna otevřena),
- mohou se domluvit s pani Mirkou Musilovou, nejlépe některou neděli v kostele v Dobříši,
- mohou se domluvit v kanceláři v pastoračním centru (e-mail: pcstomas@volny.cz). 

Seznam nových knížek ...

Celý článek

Postní doba

6.3. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Křesťanská tradice vyzývá ke čtyřicetidenní přípravě na obnovu křestního vyznání, které bude o Velikonocích. Jsme zváni k "postu, almužně a modlitbě", ke skutkům obrácení - k obnově našeho srdce ve vztahu k Bohu a k bližnímu.

Půst mě osvobozuje, uvolňuje mi ruce i srdce od zbytečností, abych je mohl nastavit pro dar nejdůležitější. Protože Ježíš chce být pro mne opravdu vším. Chce, abych nebyl ničím ohrožován, na ničem závislý, abych žil ve svobodě.

V modlitbě vnímám: "Jsem tu pro tebe, člověče". - Abych mohl odpovědět: "Jsem tu pro Tebe, Pane".

Almužnou pak mohu říci: "Jsem tu pro Tebe, Pane, který jsi přítomný v mých bratřích a sestrách".

                                                                                                                  (Karel Satoria: seminář Starej se o sebe)

Celý článek

CREDO

12.1. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

VĚŘÍM V BOHA...

Možná znáte vtipný šleh od kardinála Špidlíka: Na Východě se modlí krédo (vyznání víry) na začátku liturgie, aby dali najevo, že vstupují do mystéria, na Západě po kázání, aby se ubezpečili, že ještě ani po kázání neztratili víru.

Víra není jen ten soubor věroučných pouček a názorů, s kterými se pravověrný katolík ztotožní. Je to spíš životní postoj, krok z lodi, kdy jdeš po hladině dnů a díváš se na Krista.

V původním významu je KRÉDO neboli „vyznání víry" něco zavazujícího, co neříká nic o Tvých momentálních touhách 
a názorech, ale něco, čím se vevazuješ do vztahu. „Věřím" je zde spíš „slibuji" než názor na existenci Boha. Je to slovo na úrovni manželského slibu: Já, Jan, odevzdávám se Tobě... „Věřím v Boha, Otce všemohoucího....".  Ne čemu věřím, nýbrž komu věřím, pro koho chci žít a třeba i zemřít...

 

Celý článek

Vánoční poselství papeže Františka

28.12. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Urbi et Orbi - vánoční poselství papeže Františka z náměstí sv. Petra

Svátek sv. Štěpána v kontrastu s vánoční radostí? 

Celý článek

ADVENT

7.12. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Pane, přijď...

Když slavíme advent, podílíme se na podvědomém stesku lidstva
po setkání s Bohem.
Tenkrát před dvěma tisíci lety Bůh vstoupil do našeho světa
skrze Ježíše Krista.

Ale stesk v člověku trvá dál. Aby Boha hledal, aby ho nalezl.
Bůh i dnes chce přicházet k člověku, přicházet do našich nejistot.
Bůh přichází a trpělivě čeká...
na naši touhu po setkání. Teď a tady.
Očekáváme?


Vyznáváme víru v jeho slavný příchod na konci času...

Celý článek

Až jednou budeme umírat...

5.11. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Z knížky NEBOJ SE VRÁTIT DOMŮ od Marie Svatošové a Aleše Palána...

(Když mi zemřela sestra, bála jsem se o její spásu....  www.pastorace.cz.)
MUDr. Marie Svatošová je zakladatelka hospicového hnutí v ČR

Celý článek

Synoda o mladých lidech

16.10. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Od 3. 10. probíhá ve Vatikánu Synoda o mladých lidech. Českou republiku na této synodě zastupuje plzeňský biskup Tomáš Holub a zúčastní se jí také husitská farářka Martina Viktorie Kopecká jako zástupkyně Světové rady církví.
Velmi zajímavý rozhovor s biskupem Tomášem Holubem o průběhu synody a diskutovaných tématech přinesl Katolický týdeník v č.41., další rozhovor s ním najdete na www.cirkev.cz.

Celý článek

Kdo chce být první?

22.9. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V evangeliu 25. neděle v mezidobí slyšíme: "Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech." Mk 9,35

Kdo z nás by řekl, že mu nevadí být poslední, být za hlupáka, nicku? Nebo komu by nevadilo, že jsou jeho děti poslední? 
Přepínáme síly, abychom udrželi krok s ostatními... ...celý článek.

Celý článek

Radujte se a jásejte

23.8. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Radujte se a jásejte (GAUDETE ET EXSULTATE)

je název nového listu („exhortace") papeže Františka. V tomto pojednání papež František poukazuje na pravý poklad, kterým je naše povolání ke svatosti v současném světě, v každodenním životě, a v našich konkrétních životních okolnostech. Ve kterých je Pán s námi...

Celý článek pod názvem Nenapodobovat něco...

 

Celý článek

Petice na podporu manželství

2.8. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V nedávné době vznikl jistý poslanecký návrh, který žádá tzv. „manželství pro všechny" (tedy umožnění manželství osobám stejného pohlaví) a který už je načten k projednávání ve Sněmovně. Předkladatelé tzv. „manželství pro všechny" legitimnost svých požadavků opírají o petici, pod kterou shromáždili již 70 tisíc podpisů.

Proto skupina poslanců včele s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů. Návrh poslanců na ústavní změnu podpořila také Aliance pro rodinu, z.s., a to vytvořením „petice na podporu manželství muže a ženy", která má přispět k ochraně podstaty manželství a rodiny. Ve své výzvě uvádějí: „Petice bude probíhat výhradně papírovou formou, protože jenom tak z hlediska zákona můžeme žádat, aby o požadavku petice jednali ve Sněmovně."...

Petici ihned podpořili naši biskupové a vyzývají všechny věřící k podpoře a podepsání petice a k jejímu šíření:

Celý článek

NOC KOSTELŮ 25. 5. 2018

9.5. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Vážení přátelé,

jistě jste si všimli, že projekt Noc kostelů se v České republice stal již tradiční každoroční akcí, která si dala za cíl zpřístupnit neopakovatelnou a „kouzelnou" noční atmosféru našich kostelů. Proto po celé naší zemi je 25. května 2018 připravený bohatý kulturní program (duchovní, hudební, divadelní, přednášky, výstavy atd.) ve více jak 1290 kostelech a modlitebnách, čímž je vytvořena příležitost k tomu, abychom se potkali u něčeho výjimečného!

Asi není třeba připomenout, že tento projekt vznikl pro všechny, kteří by rádi poznali kostel trochu jinak. Je to večer, kdy si můžete prohlédnout místo, které jistě několikrát ročně míjíte (kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši) a poznat nejen kulturní, ale i duchovní sílu tohoto křesťanského prostoru. Proto přijměte co nejsrdečněji naše pozvání!

Za římskokatolickou farnost
P. Angelo a Michaela Zídková (místní koordinátorka Noci kostelů)

Plakát s programem Noci kostelů

Celý článek

Beseda s cestovatelem JARDOU PAVLÍČKEM 23. 5.

8.5. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Zveme cestovatele, trampy, skauty, horolezce, dospělé i mládež a všechny, kdo se aspoň občas pohybují v drsné přírodě, na setkání, kde bude hostem známý cestovatel a polárník Jaroslav Pavlíček.
Beseda se koná ve středu 23.  května od 19.00 v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Jarda Pavlíček je zakladatelem čs. antarktické základny Eco Nelson,
je autorem knihy „Člověk v drsné přírodě - průvodce přežitím",
je dobrodruhem, který přešel Grónsko a Aljašku a účastnil se řady dalších expedic.
Pořádá kurzy o přežití „Moře - hory - ledovec".

Beseda (s promítáním) se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše, vstup je volný.

Plakát ke stažení.

Celý článek

VELIKONOČNÍ RADOST

11.4. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

... Tato posvěcená noc zahání hříchy, smývá viny, hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným radost; zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí a pokořuje zlé moci...  (Z chvalozpěvu Exultet na vigilii Vzkříšení)

Apoštol Pavel vybízí: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!" (Flp 4,4). Radost je totiž přirozený stav věcí, původní Boží záměr s člověkem... Celý článek ZDE

O Velikonocích jsme prožili radost ze Vzkříšení Krista, radost ze vzkříšení, které čeká i nás. Radost z vítězství Krista nad vším zlem, které by chtělo člověku ublížit. Radost nad Boží velkorysostí k nám, radost z Božího milosrdenství, z Božího odpuštění. Radost z toho, že Kristus nám otevřel prostor ke svobodě: snažit se o dobro v každé situaci - bez ohledu na to, jak bude na mé dobré jednání odpovídáno. Radujme se!

Ve FOTOGALERII se můžete podívat na slavení letošních Velikonoc v naší farnosti. (Fotografie poslala Rita.)

Celý článek

KRAJINOU SKAL A HOR - výstava do 4. 5.

2.4. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Od 8. dubna probíhá v pastoračním centru výstava s názvem KRAJINOU SKAL A HOR - fotografie z italských Dolomit a Českosaského Švýcarska od Jana Kováře. Výstava potrvá do 4. května. Otevřeno:
Pondělí 9.30 - 12.00  a  14.00 - 16.00, úterý 9.30 - 12.00  a   14.00 - 15.30,
středa - po domluvě,
čtvrtek 9.30 - 12.00  a  14.00 - 17.00, pátek 9.30 - 12.00  a  14.00 - 15.00.

Výstavu si můžete prohlédnout také během programů centra (viz „týdenní program" na nástěnce) a kdykoliv jindy po předchozí domluvě (email: pcstomas@volny.cz nebo tel. 602 308 864).

Celý článek

SVATÝ TÝDEN

24.3. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Květná neděle (promluva papeže Františka na Květnou neděli 2013)

Velikonoční triduum - po Svaté zemi s Františkem Hobizalem

V horkém slunci přicházíme k Večeřadlu. Ježíš zde prožil se svými apoštoly Poslední večeři. Tady na ně později sestoupil Duch svatý. 
Rozjímáme o tom, co se tu všechno stalo. Jidášova zrada, umytí nohou apoštolům, ustavení Eucharistie a svátosti kněžství, velekněžská modlitba Páně...

Celý článek

KŘÍŽOVÁ CESTA v přírodě

8.3. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V neděli 18. 3. od 15.00 zveme všechny farníky - malé i velké,  mladé i starší, v kočárku i bez něj - na pobožnost křížové cesty, která povede přírodou. Sraz je ve 14.55 za židovským hřbitovem v Dobříši. Trasa je dlouhá asi 2,3 km, sjízdná i pro kočárky, předpokládaný konec je v 16.30.

Celý článek

Jakou měrou měříte

6.3. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Ty si nemůžeš NEdovolit dávat desátek... (celý článek)

Mají-li naši bratři hlad, není to proto, že by se Bůh o ně nestaral. Vinni jsme my, ty a já, že jsme jim nedali, co potřebují, že jsme nebyli nástrojem lásky v Božích rukou. Nepoznali jsme, že zase jednou přišel mezi nás Kristus v podobě bezmocného a usouženého člověka nebo jako opuštěné dítě.  (Matka Tereza)

Postní doba je dobou příhodnou k obnovení života ke svobodě - k dobru. Půst člověku uvolňuje srdce i ruce od zbytečností, aby je mohl nastavit Bohu k obdarování. (z homilie pp. Františka)

Celý článek

POSTNÍ DOBA

14.2. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

POSTNÍ DOBA nemusí být dobou pro nás pochmurnou. Naopak! Je to doba naší nové šance obráti svůj zájem a úsilí k něčemu radostnějšímu, krásnějšímu a hodnotnějšímu...

Postní doba nás vede k nejlepšímu cíli...

Celý článek

Manželé nemluví jeden o druhém špatně

12.2. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Manželé mluví jeden o druhém dobře a snaží se ukazovat na dobré stránky svého partnera, a to i přes jeho slabosti a chyby. V každém případě raději mlčí, aby nepoškodili jeho obraz.

Není to naivita, která se tváří, že nevidí obtíže a slabé stránky druhého, ale je to široký pohled, který vidí slabosti a chyby v celkovém obrazu. Nedostatky jsou jenom část, nejsou celým bytím druhého. Nějaká nepříznivá skutečnost ve vztahu není vztah jako celek....

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Celý článek

Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

2.2. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Hromnice - střetnutí chaosu a světla

Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) se lidově nazývá Hromnice.
Svátkem Hromnic dříve končila vánoční doba. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a  prorok Simeon nazval "světlem k osvícení pohanů".... Více

Na Hromnice o hodinu více aneb Jak umrzlo šest trosečníků...

Celý článek

Výstava "NAŠI"

10.1. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

pastoračním centru probíhá výstava s názvem "NAŠI". Děti z tvořivého kroužku Barvička, který vede Fanča Vandasová, namalovaly portréty svých babiček, dědečků ale i jiných starších lidí okolo nás - hlavně pro jejich radost. Výstavu můžete zhlédnout do 15. února.

Celý článek

Toužíte mít dokonalou rodinu?

1.1. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Bohužel, dokonalé rodiny neexistují...

Neexistují dokonalé rodiny, které nám představuje klamná a konzumní reklama. V nich neubíhají roky, neexistují nemoci, bolest, smrt. Konzumní reklama předvádí iluzi, která nemá nic společného se skutečností, s níž se musejí dennodenně setkávat otcové a matky rodin. Mnohem zdravější je přijmout realisticky omezení, výzvy a nedokonalosti a popřát sluchu volání ke společnému růstu, ke zrání v lásce a k pěstování pevného spojení, ať se děje cokoli.

Různé fantazie o dokonalé lásce jsou neužitečné...

Z webu www.vira.cz - text papeže Františka
Celý článek

Deset překvapení při adoraci

6.12. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Eucharistie je podle katolického katechismu zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Najít si čas na adoraci nebývá vždy snadné. Pokud se nám to podaří, pak pravidelná adorace může mít překvapující důsledky.

 

Celý článek

ADVENT

5.12. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

POŽEHNÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE
Pro mnohé lidi adventní věnec představuje jen dekorativní předmět, kterým si v Adventu zdobí svou domácnost. Nemá pro ně žádný další význam. Hlubší význam adventního věnce ...

ADVENT znamená "příchod".

Advent je až příliš vnímán v souvislosti s Vánocemi. Jistě: advent je pochopitelně a logicky spojen i s prvním Kristovým příchodem, tedy s jeho narozením v Betlémě. Tím se však jeho výpověď nesmí vyčerpat. Tématem adventu nejsou Vánoce, ale přicházející Bůh, ne jenom ten za vlády Tiberia nebo ten, který přijde na konci věků, nýbrž ten, který přichází. Advent, tak jak jsem mu za ta léta porozuměl, nechce odesílat do minulosti ani být poslem budoucnosti. Uvádí mne do přítomnosti: Pán přichází, tluče, chce vejít. Teď a tady. To, co Ježíš slibuje a k čemu nás zve, což je plnost života, nemáme kde jinde prožít než v přítomnosti.... (Karel Satoria: Nevstoupíš dvakrát do stejného Adventu)

Celý článek

Dělej, co děláš...

19.11. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

...aneb jak dobře zacházet s časem

Kolik vzácného času se často ztrácí, když se lidé nechávají unášet svými fantaziemi a blouzní o hloupostech. Ztrácí se tím tolik vzácného času, který by mohl být využit lépe. Ba co víc: přichází potom pocit prázdnoty v srdci a rostoucí sklíčenost a smutek, které člověka oslabují. 

Pokud někdo zbytečně ztrácí mnoho času, může mu pomoci osvědčená a moudrá pomůcka, shrnutá do jednoho hesla: Age quod agis!, tedy Dělej, co máš právě dělat! 
Čas pro odpočinek není vhodný na to, abys myslel na práci. Ale také práce vyžaduje, aby všechna tvá pozornost byla soustředěna na její provedení a ne na to, co bude později. A chvíle modlitby není vhodná k tomu, abys myslel na práci či odpočinek. Pokud s někým mluvíš, je dobré soustředit se na to, co říká, ale je dobré to zapomenout, když jdeš spát. ....

Celý článek na www.vira.cz

Zpracováno podle textů Tomáše Špidlíka

Celý článek

Záchrana zvonů v kostele Svaté Alžběty Duryňské

16.11. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

zvon Karel   Zvony odměřují čas, zvěstují osudové události v životě člověka i celých národů. Zvony připomínají čas k modlitbě, ohlašovaly významné události i hrozící nebezpečí, vpád nepřítele, požáry a přírodní katastrofy.rekvizice zvonu Karel 16.9.1916

     V kostele sv. Alžběty Duryňské ve Svatém Poli se nacházejí dva zvony, které představují jednu z nejstarších a nejhodnotnějších historických památek této obce. Celý článek (Petr Kozohorský).

 Biskup Václav Malý požehná opravený zvon v neděli 26. listopadu 2017 při mši v 10.45 ve Svatém Poli. Po mši jsou všichni zváni na pohoštění.

Celý článek

ČLOVĚK JE STVOŘENÝ PRO NESMRTELNOST

3.11. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Existuje-li Bůh, pak existuje i věčný život pro člověka
Je akorát po jednom pohřbu. Mám v sobě ale hluboký pokoj. Vím, že jsme-li spojeni s Bohem, je všechno v pořádku. Bez Boha je pro člověka tou nejsilnější veličinou smrt, s ním ale naopak život. Stejný život, který jsme dostali na počátku, který nás s ním pojí a který nikdy nekončí. Je to Bůh, kdo člověku dal dech života a ten se stal živou duší. (srov. Gn 2,7). Existuje-li Bůh, pak existuje i věčný život pro člověka. Žijeme tak již v čase radosti, ale bez něj to nemůžeme vidět. ....
(Ladislav Heryán: Exotem na této zemi, nakl. Portál)
z www.vira.cz - celý článek

Celý článek

Téma týdne: Šance na přežití

3.10. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Téma týdne je krátké zamyšlení inspirované úryvkem z nedělního biblického čtení. 30.9.2017, autor Pavel Semela.
Celý článek na  http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/

Větší šanci na přežití má skupina, ve které je vzájemná pomoc samozřejmostí

"Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka..."(srv.Flp 2, 4-7)

Český polárník a odborník na přežití Jaroslav Pavlíček provedl řadu vlastních experimentů, pozoroval chování různých skupin  v extrémních podmínkách, pečlivě zkoumal osudy mnoha expedic a pokusy o záchranu trosečníků. Na základě svých zkušeností říká: „Největší šanci na přežití má skupina, ve které je vzájemná pomoc samozřejmostí."

Celý článek

Výuka náboženství - přehled skupin

25.9. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V pondělí
6. třída + prima  14.30-15.30 (Ludmila Musilová)

Ve čtvrtek:

4-5leté děti 16.00-16.45 (Dana Chytrá) - malý sál
1. třída 15.00-15.45 (Markéta Svobodová) - malý sál
2. třída 14.00-14.45 (Irena Bláhová) - malý sál
3. třída 15.00-15.45 (Irena Bláhová) - učebna
4. třída 15.30-16.15 (Ludmila Musilová) - velký sál
5. třída 14.30-15.15 (Ludmila Musilová) - velký sál

V pátek:
7.-9. třída + sekunda až kvarta  14.00-15.00 (P. Angelo Scarano) - hostinský pokoj

 

Celý článek

Romantický večer 7. října 2017

24.9. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Vážení přátelé hudby a podporovatelé dobříšských varhan, omlouváme se za změny termínů koncertu pod názvem "Romantický večer", který byl původně plánován na 24. září a později z programových důvodů změněn na 8.října. Dochází k další, věříme že definitivní změně na sobotu 7. října 2017, a to

Celý článek

Děti z 2. MŠ Dobříš mají naše město jako na dlani

22.9. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

2. Mateřská škola v Dobříši (http://www.msdobris.cz/) společně s Nadačním fondem Zdeňky Žádníkové (http://www.nfzz.cz/) a městem Dobříš vytvořila pro děti ještě krásnější školku. Ve středu 20. září 2017 se děti se svými učitelkami, rodiči a významnými hosty sešly u vstupu do školy. Paní ředitelka školy Růžena Chovanečková, paní Zdeňka Žádníková, paní radní Markéta Čermáková, ředitel společnosti Colloredo-Mansfeld pan Michal Pernica a od července nový dobříšský farář Angelo slavnostně odhalili nové obrázky, které nově zkrášlují fasádu mateřské školy. Součástí akce byla i modlitba požehnání, aby děti zakoušely přítomnost dobrého Boha a aby malby přinášely všem radost.

Celý článek

Jiří Lindner/ MEZI NEBEM A ZEMÍ/ fotografie

15.9. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Peru_foto_Jiri_Lindner

Ve středu 20. září  se uskutečnilo večerní přednáškové setkání s Ing. Jiřím Lindnerem Ph.D., autorem fotografií z peruánských And vystavovaných v současné době v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši pod názvem MEZI NEBEM A ZEMÍ. Promítání fotografií z putování po peruánských horách doprovázelo poutavé vyprávění, které některé z návštěvníků inspirovalo k myšlence vydat se na cestu a vidět tu krásu na vlastní oči...
Výstava potrvá do 16. října 2017. Srdečně zveme.

Celý článek

Plánovaná oprava kruchty dobříšského kostela

17.8. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

varhany_dobrisV červnu tohoto roku byl zastupitelstvem města Dobříše odsouhlasen finanční dar ve výši 100 tisíc korun na opravu kruchty ve farním kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Oprava kruchty je plánována v souvislosti se stavbou nového nástroje, vestavěného do původní varhanní skříně z dílny Josefa Vanického o váze 1,9 tuny na podzim tohoto roku. Dojde k výměně poškozených podlahových prken a nosných trámů, zkontroluje se statika.

Z důvodu opravy podlahy je nutné uvolnit  prostor kůru  a proto bylo provedeno snesení prozatímních varhan z kruchty dolů do zadní části kostela, kde varhany zhotovené Karlem Eisenhutem  budou nadále sloužit pro doprovod bohoslužeb.  Nástroj byl rozebrán na jednotlivé díly, které byly sneseny po schodech a spouštěny po lanech.  Práce na rozebrání varhan proběhla v pátek 11. srpna a v sobotu 12. srpna byly varhany opět složeny a naladěny panem varhanářem Václavem Válou a ve večerních hodinách předány k dalšímu užívání.

Do konce srpna dojde ještě k rozebrání a sejmutí původní skříně varhan a její deponování do doby zahájení prací na novém nástroji. 

Ivo Kylar

 

 

 

Celý článek

KURZ ALFA

24.1. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Chcete se dozvědět něco o křesťanství?

Pak bychom Vás rádi pozvali na kurz ALFA - krátký praktický úvod do křesťanské víry vedený týmem spolupracovníků, probíhající v uvolněné přátelské atmosféře.  Je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s křesťanstvím a s křesťany.
Kurz bude probíhat od 4. února 2015, jednotlivá setkání budou vždy ve středu od 19.30 v Pastoračním centru sv. Tomáše. Bližší informace o našem kurzu Alfa můžete najít na plakátu ALFA. Kdybyste měli další dotazy, rádi Vám odpovíme na alfa@farnostdobris.cz nebo na tel. 733 711 036.

Přihlásit se můžete buď telefonicky nebo emailem na uvedené kontakty, můžete také doručit vyplněnou přihlášku, kterou najdete na letáčku (strana 1, strana 2). Pokud váháte, můžete se účastnit jen prvního setkání, než se pro kurz rozhodnete. Základní informace o těchto kurzech Alfa najdete také na www.kurzyalfa.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi.

                                Martina Svárovská, vedoucí kurzu

Celý článek

Kulturní festival Dobříšské záření 2014

11.8. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Srdečně Vás zveme na kulturní festival Dobříšské záření 2014, který připravují společně lidé z katolické a z evangelické farnosti v Dobříši. Program festivalu nabízí tyto akce:
Od 1. září je v Pastoračním centru sv. Tomáše možnost prohlédnout si výstavu fotografií od Hany Rysové s názvem (K) VIDĚNÍ. S autorkou výstavy se setkáme na slavnostním ukončení výstavy v neděli 5. října od 10.30 hodin (v Pastoračním centru sv. Tomáše).

V pátek 5. září v 19.30
bude festival slavnostně zahájen společenským večerem obou farností v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Celý článek

Zemřel prof. Miroslav Olič

26.4. 2011  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Na Velký pátek 22. dubna 2011 v 15 hodin zemřel prof. Miroslav Olič. Velký učitel, dlouholetý ředitel dobříšského Gymnázia Karla Čapka, cestovatel, ale i neúnavný vypravěč a velký člověk víry.

S panem profesorem Oličem se rozloučíme v pátek 29. dubna slavnostní bohoslužbou v dobříšském chrámu Nejsvětější Trojice ve 14 hodin. Po mši svaté se vydáme průvodem a doprovodíme pana profesora na místo posledního odpočinutí na místní hřbitov.

Další: Krátké vzpomínkové video

Připomínka jeho působení na Gymnáziu Karla Čapka

Celý článek

Obnova manželských slibů

22.12. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Stin muze a zenyObdobí vánočních svátků je příležitostí, kdy se člověk může zastavit, mít trochu času na sebe a na druhé i na Boha. Svátek Svaté rodiny připadá na neděli o oktávu Narození Páně a při jeho slavení se tradičně koná obnova manželských slibů. Není asi úplným tajemstvím, že obnova se občas setkává s odmítáním či nepochopením.

Celý článek

PODĚKOVÁNÍ OTCE ARCIBISKUPA

1.9. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Drahé sestry a bratři ve víře,
letní dovolené jsou již u konce, a většina z nás se pomalu navrací ke každodennímu kolotoči svých povinností. Některé události z uplynulých měsíců se nám z paměti rychle vytratí, jiné naopak v nás přetrvají i po delší době. Mezi ty události, které ani po několika měsících neztratily nic ze své intenzity, byla určitě nejen pro mě Noc kostelů v poslední květnový pátek letošního roku.

Celý článek

PRAŽSKÁ PĚŠÍ POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI 2010

1.9. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

„Milosrdenství chci a ne oběť." (Mt 9,13)
Za podpory a s požehnáním pražského arcibiskupa Dominika Duky zveme všechny zájemce na „Pražskou pěší pouť do Staré Boleslavi" při příležitosti svatováclavských oslav. Nabídka platí zejména pro pražské farnosti. Naším úmyslem je spojit jednotlivé poutníky a nabídnout rekolekce na cestě. Vítány jsou i farní skupiny s vlastním duchovním doprovodem a programem. Během cesty budou zajištěny teplé nápoje a snídaně. Pro zájemce budou k dispozici vlajky a trička. Společné putování začneme v pondělí 27. září ve 21 hod. modlitbou nešpor v kostele sv. Bartoloměje v Praze-Kyjích.

Celý článek

Den přísného postu! Jak na to?

26.3. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Doba postní je časem přípravy, vnitřního probuzení, oživení naděje a touhy. Proto se křesťané věnují více pozornosti modlitbě, postu a almužně.

Celý článek

Postní sbírka

12.2. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Půst má význam především v tom, že Bohu nabízíme sebe sama, učíme se sebeovládání a také prostředky ušetřené postem připravujeme pro chudé. Domnívám se, že v současné kritické situaci by bylo velmi vhodné věnovat tuto postní sbírku našim chudým rodinám. Poradíme se s pastorační a ekonomickou radou, jak získané prostředky rozdělit. Pro nás všechny je ale určující cíl této sbírky.

Celý článek

Trojí betlémské rozpomínání

11.2. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Svátečně vystrojený dobříšský Domov seniorů vítá tichou pohodou už u hlavního vchodu. Nejen stromeček, ozdoby, ale hlavně nádherný rozzářený betlém Mikoláše Alše. Cítíme

Celý článek

Poděkování za pomoc s povodněmi v létě 2009

26.1. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Markvartice při povodni - zpravodaj MarkvarticNení to tak dlouho, kdy jsme pomáhali v naší vlastní zemi. V létě 2009 zasáhli povodně několik oblastí naší republiky. Byly mezi těmito oblastmi i obce Horní Habartice, Markvartice či Veselé.

Celý článek

Pomoc Haiti v kostelích

26.1. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Milý farníci,

v neděli 24. ledna jsme při bohoslužbách sbírali na pomoc oblastem postiženým zemětřesením na Haiti. V těchto sbírkách jsme vybrali

Celý článek

Sbírka na Haiti

16.1. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Česká biskupská konference vyhlašuje na neděli 24. ledna 2010 celonárodní kostelní sbírku na pomoc obětem zemětřesení na Haiti. Biskupové...

Celý článek

Novoroční přání

30.12. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Požehnané Vánoce a krásný nový rok...

Celý článek

Mládež vikariátu míří do Počepic

3.10. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Když vás katolíci pozvou na „akci“...

Celý článek

Jak na setkání s papežem

17.9. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Z farnosti Dobříš jedeme společně na setkání s Papežem!

Naše farnost jede do Staré Boleslavi společným autobusem 28. září.

Odjezd je v 6.30 od kostela v Dobříši. Pro každého přihlášeného účastníka máme podle seznamu vstupenku. Ze seznamu se několik lidí odhlásilo, proto je několik vstupenek volných. Je možné se ještě 24. až 26. 9. přihlásit v pastoračním centru. 

 

Celý článek

Farní průzkum

20.4. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Na poslední pastorační radě zazněla výzva k průzkumu farnosti. Tedy hledání, co vlastně farníci chtějí, jak jsou spokojeni se stávající nabídkou, a tak

Celý článek

Výlet s rodiči

18.4. 2009  Autor Klára Sochorová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Již tradičně pořádáme na jaře  výlet s rodiči. Také letos jsme se drželi tradice, a tak jsme první březnovou obotu vyrazili z Malého Chlumce na Dobříš. Jedna skutečnost nás však docela zaskočila – překvapil nás velmi vysoký počet účastníků.

Celý článek

Duchovní obnova

18.4. 2009  Autor Václav Boček   Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

První postní víkend mi bylo dopřáno strávit s dobříšským spolčem a O. Michalem ve Hvozdnici kousek od Mníšku. Coby student, napůl žijící mezi Pískem a Prahou, jsem na žádné podobné akci od svého nástupu na vysokou školu nebyl. Těšil jsem se, ačkoliv obvykle patřím spíše k těm hledajícím každou příležitost k výmluvě, proč na tu či onu podobně zaměřenou akci nejet. Proto jsem byl velice vděčný za nabídnutou příležitost strávit víkend takto.

Celý článek

Zprávy ze zasedání Pastorační rady dne 11. března

18.4. 2009  Autor Jana Svobodová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Nová Pastorační rada se sešla na svém druhém  jednání  v plném počtu a dala si první důležitý úkol – připravit koncepci farnosti na dalších zhruba 5 let. A aby to mohla udělat důkladně, bylo rozhodnuto, že tomuto tématu příště věnuje celé jedno odpoledne. Okruhy podnětů pro toto koncepční zasedání budou: liturgie, společenství a služba v něm, hledání finančních zdrojů, úprava interiéru kostela apod.

Celý článek

Hospodaření za rok 2008

18.4. 2009  Autor Ivo Kylar a P. Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Předkládáme vám zkrácený přehled nákladů a výnosů za uplynulý  rok
2008.

Celý článek

Dar pro Hospic

17.3. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Po staletí křesťané vědí, že půst není jen otázka „málo jíst". Jde o mnohem hlubší přípravu na setkání s Bohem. Především modlitbou, ale nejen.

Celý článek

Půst

21.2. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Půst je časem přípravy, vnitřního probuzení, oživení naděje a touhy. Je časem a prostorem zamilovanosti do Boha, hledáním vztahu, pročištěním zanesených cest. Proto křesťané věnují více pozornosti modlitbě, postu a almužně. Podle starodávného zvyku se před Velikonocemi zintenzivnila příprava katechumenů (těch, kdo se připravují na křest) a ostatní farníci se s katechumeny spojili vlastním úsilím. Společně se tak modlí, postí a činí pokání. Takto se disponují k hlubokému zážitku veliké noci vzkříšení.

Celý článek

Co mne denně přivádí k víře v Boha?

10.2. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Jednoznačně mohu říci, že je to pokora.

Když nejsem zaslepená tím, co JÁ zvládnu, lépe Boha a jeho konání vnímám.

Přísloví „Pýcha předchází pád" se mi dost často plní. Jakmile si začnu myslet, že JÁ už mám dost trpělivosti a s klidem zvládám nálady našeho syna, rázem jako sopka bouchnu. Můžu si říct, že jsem na to měla právo a kdesi cosi, anebo se zamyslet a pokorně si přiznat, že k dokonalému rodiči budu mít vždy přes veškerou SVOU snahu daleko. Když toto s pokorou v srdci uznám, hned se výchova lépe zvládá ruku v ruce s Boží pomocí. Jakmile to ale beru do svých rukou a Boha tím „neobtěžuji", zase narazím.

 

Celý článek

Kostelní myš

7.2. 2009  Autor Kostelní myš  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Drahá Pí,
vody zamrzly, napadl sníh a já ti můžu zase napsat pár žhavých  zimních novinek. Večery jsou nyní velmi dlouhé, to však neznamená, že by se nic nedělo.

Celý článek

Předvánoční duchovko

7.2. 2009  Autor Markéta Chytrá  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Těsně před Vánocemi o víkendu 12.– 14. prosince 2008 u nás v Pastoračním centru probíhalo duchovko pro mládež, kterého jsme se neúčastnili jenom my (naše dobříšské spolčo), ale také několik mladých z Vršovic.

Celý článek

Tříkrálová sbírka

7.2. 2009  Autor Jana Svobodová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

„Tak jsem si myslela, že už letos nepřijdete“  zaslechli Tři králové u několika dveří, ale nemylme se, někteří Tři krále opravdu ani nečekali. Nicméně koledníci po Novém roce s korunou na hlavě, koledou a  s  kasičkou charity se již stali v ulicích Dobříše a v okolních vesnicích dobrou tradicí. Někteří pláčou, že sami mají málo, ale nějaký ten drobný peníz ještě z peněženky vymetou. A po pravdě řečeno, mnozí i ten větší.

Celý článek

Volby do pastorační rady

7.2. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Občas se setkávám s tím, že lidé považují za jedinou práci kněze mši svatou. Opak je ale pravdou. Mše svatá je většinou příjemnější okamžik dne, který leckdy lze vnímat více jako odpočinek než jako práci. Velkou částí práce kněze je příprava na programy (duchovní obnovy, přednášky, setkání jednotlivých skupin…).

Celý článek

Návod k Vánocům

12.12. 2008  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Nedávno se mi dostal do ruky návod k čínské počítačové klávesnici, kterou prodávali v Lidlu. Všichni známe, jak je klávesnice jednoduchá věc a k čemu slouží. Návod byl přeložen nikoli člověkem, ale počítačovým překladačem, a tak jsem se smíchem četl, jaké nesmysly nám výrobce díky strojovému překladu radí: ...Bezdrátový myš adoptuje pokročilý oční orientace metoda, inteligentní energie spásonosný cíl 800 CPI...

Celý článek

PÁRTY KŘESŤANSKÉ PARTY

11.12. 2008  Autor Helena Kylarová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V uplynulých dvou měsících jsem měla příležitost účastnit se několika akcí určených pro mladé lidi. Počínaje setkáním mládeže nejen Příbramského vikariátu, které se konalo v polovině října, konče hudebním festivalem VOX 008, uskutečněným v Praze na svátek sv. Cecilie, patronky všech muzikantů.

Celý článek

MÉ NEDĚLNÍ STRESY

11.12. 2008  Autor Markéta Svobodová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Každou neděli se těším do kostela. Těším se na kázání O. Michala, na jeho promluvu k dětem, na společenství přátel a samozřejmě na setkání s Pánem, na Eucharistii. Mé těšení však ohrožuje jeden stresový faktor, a tím je naše Lucinka. Je jí rok a čtvrt a vůbec ji nebaví jen tak sedět v kočárku a koukat okolo.

Celý článek

Vánoční bohoslužby - přehled

11.12. 2008  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Přehledná tabulka bohoslužeb o Vánocích 2008 v Dobříši, Rosovicích, Svatém Poli a Dlouhé Lhotě

Celý článek

Tříkrálová sbírka v Dobříši

11.12. 2008  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Do Vánoc již mnoho času nezbývá a jejich krásnou součástí je také svátek Tří králů. S ním souvisí již tradiční Tříkrálová sbírka. Dobříšská Farní charita se opět do této sbírky zapojí jak v Dobříši, tak v okolních vesnicích, a proto jsou její přípravy v plném proudu.

Celý článek

Knihovna

11.12. 2008  Autor Miroslava Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Farní knihovna získala několik nových knih, z nichž některé zvláště doporučuji:

Helena Havlíčková – DĚDICTVÍ . Doplněné a velmi působivé nové vydání skutečných příběhů perzekuce z doby totality.

Marek Orko Vácha - MÍSTO, NA NĚMŽ STOJÍŠ, JE POSVÁTNÁ ZEMĚ. Kniha kněze, biologa a polárníka.

Guy Gilbert –EVANGELIUM PODLE SV. LOTRA. Příspěvek k této knize napsala naše velká a věrná čtenářka (viz níže).

Paul Johnson - DĚJINY 20. STOLETÍ. Čtivé, moderní, ale velmi obsažné – jako ty dějiny…

Celý článek

Kdo je můj bližní

11.12. 2008  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Kniha, která přibyla do naší farní knihovny - „Evangelium podle sv. lotra“: mnohé čtenáře snad zarazí její titul, některé možná i pobouří. Autor, francouzský kněz, nám po úvodních úryvcích z evangelia přibližuje své zkušenosti (a úvahy) získané při práci s mladými lidmi ulice, mezi něž patří i muslimové, a také při práci s vězni. Zkušenosti lze shrnout citátem: „V každém člověku je kus Boží lásky a lotr po pravici byl první svatý, kterého kanonizoval sám Kristus.“ Věřím, že vás kniha zaujme a ten svatý lotr neodradí .
Míla Kulandová

Celý článek

Po roce zase „pěkná hodinka"

11.12. 2008  Autor Marie Šochová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Ve Svatém Poli jsme měli Pěknou hodinku...

Celý článek

Myš

11.12. 2008  Autor Kostelní myš  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Drahá Pí,Vánoce nám klepou na dveře. Napadl první sníh a už i roztál. Začal mráz, tak se farníci míň těší do studeného kostela a víc do teplého Pastoračního centra. Mně pomalu začíná namrzat ocásek. I ve světě nastávají krušnější časy. Lidé tomu říkají ekonomická krize.

Celý článek

Archiv farního časopisu Tomáš

1.12. 2008  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Zde můžete najít farní časopis ve formátu PDF

Celý článek